logo gisplay

Aktualizacje C-GEO, C-GML i GML Factory

Aktualizacje C-GEO, C-GML i GML FactoryFirma Softline opublikowała listę zmian w swoich programach C-GEO, C-GML i GML Factory w ostatniej w 2018 roku aktualizacji.

Zmiany w C-GEO w zakresie:

1. Modułu aktualizacji mapy zasadniczej w standardzie GML

 • w tabeli z wynikami walidacji dodano kolumnę Data modyfikacji, co umożliwia np. wyświetlenie wyników przefiltrowanych datą modyfikacji - po to by analizować tylko obiekty zmodyfikowane przez operatora programu,
 • przy eksporcie do GML dodano możliwość dołączania danych podmiotowych do obiektów EGiB, gdy zostały one wydane przez PODGiK, a modyfikowane były dane przedmiotowe EGiB,
 • poprawka formatowania pliku GML,

2. Moduł Dziennik pomiarów satelitarnych RTK/RTN

 • modyfikacja importu danych z instrumentów Leica z pliku TXT - odczyt czasu pomiaru także gdy jego dokładność to 1 minuta,
 • dostosowanie importu do nowej wersji RAW SurveyPro z oprogramowaniem FieldGenius,
 • dodanie obsługi danych z Topcon Magnet zawierających mierzone wychylenie tyczki,
 • zmiana sposobu obliczania błędów średnich punktów uśrednianych na taki, aby błędy średnie punktu uśrednianego były wyliczane z błędów pomiarowych punktów podlegających uśrednieniu, a nie z rozrzutu obserwacji.

3. Moduł Importu danych EGiB SWDE/GML

 • dodana obsługa obiektów zdefiniowanych łukiem (dla danych z plików GML; łuki zamieniane są na obiekty liniowe),
 • w filtrowaniu działek dodana nowa opcja filtrowania przez podanie sposobu zagospodarowania. Dodatkowo zmienione zostało działanie tego okna: do tej pory warunki łączyły się przez operator "lub" a teraz "i" (można teraz wyfiltrować np osoby fizyczne jednocześnie posiadające Ls),
 • w opcji adresowania dodane pole do wpisania startowego numeru "Lp" przy generowaniu pism oraz kopert i zwrotek.

4. Zmiany w pakiecie podstawowym C-GEO

 • w oknie baz danych dodano obsługę zapytań SQL modyfikujących wartość atrybutów obiektów bazy danych, np. "wprowadź do pola X wartość N, jeśli pole Y ma wartość M". Funkcja ta może być przydatna przy wprowadzaniu większej ilości danych obiektów np. baz GESUT, BDOT. W kolejnych aktualizacjach funkcja ta będzie rozwijana,
 • różne drobne poprawki w module Porównanie współrzędnych.

Zmiany w programie C-GML od ostatniej aktualizacji (19.06.2018):

 • przy eksporcie do GML dodano możliwość dołączania danych podmiotowych do obiektów EGiB, gdy zostały one wydane przez PODGiK, a modyfikowane były dane przedmiotowe EGiB,
 • w tabeli z wynikami walidacji dodano kolumnę Data modyfikacji, co umożliwia np. wyświetlenie wyników przefiltrowanych datą modyfikacji - po to by analizować tylko obiekty zmodyfikowane przez operatora programu,
 • w oknie Edytora mapy zasadniczej, funkcja - Domyślne wartości - dodano możliwość definiowania domyślnych wartości kolejnych atrybutów: IdUzgodnienia, IdMaterialu, Przedstawiciel, Wladajacy. Przeniesiono sekcję atrybutów dla GeoInfo do odrębnej zakładki,
 • wprowadzono import klasoużytków zapisanych jako KR_ObiektKarto w GML,
 • wprowadzono opcję eksportu do odrębnych plików GML zgodnie z podziałem na poszczególne bazy, a także możliwość pominięcia kontroli etykiet przy eksporcie do GML,
 • w oknie eksportu do GML dodano możliwość zwiększenia dokładności eksportowanych współrzędnych do 8 miejsc po przecinku (przydatne przy eksporcie GML dla EWMAPA),
 • wprowadzono mechanizm automatycznej stylizacji obiektów mapy zasadniczej po modyfikacji ich atrybutów w bazach danych (np. po zmianie atrybutu istnienie=projektowany na istniejący, oraz zmianie kodu budynku projektowanego na istniejący, skutkuje zmianą stylu linii na zgodny z nowymi wartościami atrybutów),
 • dodano wielokrotne wiązanie budynku do działek (dzialkaZabudowanaBudynkiem) jeśli budynek jest położony na kilku działkach,
 • przy eksporcie dodano zaokrąglanie powierzchni zabudowy dla budynków do pełnych metrów, a także ułatwiono możliwość wyboru bazy do eksportu,
 • zmieniono sposób stylizacji linii typu: budynek w budowie, wiata, taras, itd. tak aby nie miał znaczenia kierunek rysowania obiektów - teraz styl linii zawsze jest wyświetlany właściwie,
 • wprowadzono obsługę importu najnowszych wersji plików DWG - do formatu AutoCAD2018 włącznie,
 • modyfikacja funkcji Przycięcie mapy - wycinanie wyłącznie obiektów aktualnie widocznych na mapie, dzięki temu można np. wyciąć enklawę w widocznej działce z pominięciem innych obiektów istniejących na wycinanym obszarze, np. przewodów, które zostały wyłączone z widoczności,
 • poprawka importu i eksportu w budynku atrybutu informacjaDotyczacaCzesciBudynku , gdy jest on uzupełniony wartością specjalną voidable,
 • poprawka relacji komory i włazu (wlazKomora), oraz nadawania błędnego nadawania relacji obiektom różnych baz,
 • poprawka eksportu zmodyfikowanych obiektów o geometrii circleByCenterPoint,
 • import obiektów np. EGB_Budynek o geometrii punktowej - centroidy projektowanych budynków,
 • usprawniono pracę na rastrach piramidowych, także o bardzo dużych rozmiarach (1GB i większych) - wielokrotnie przyspieszono odświeżanie mapy (np. z 2 minut do max. 2 sek),
 • przy wywołanym oknie Szybkiej edycji tekstu, po wskazaniu tekstu na mapie, tekst jest od razu gotowy do edycji i na mapie widać aktualną treść tekstu,
 • poprawka generowania obiektu powierzchniowego taśmociąg,
 • poprawka automatycznej zmiany wysokości tekstów mapy zasadniczej przy zmianie jej skali,
 • poprawka eksportu do DXF tekstów o dowolnej justyfikacji,
 • poprawka w oknie edycji tekstu w zakresie zmiany justyfikacji i wyrównania,

Zmiany w aplikacji GML Factory od 7.06.2018:

 • w tabeli z wynikami walidacji dodano kolumnę Data modyfikacji, co umożliwia wyświetlenie wyników przefiltrowanych datą modyfikacji - po to by analizować tylko obiekty zmodyfikowane w określonym zakresie czasowym,
 • jeśli jest aktywny filtr dla wyników kontroli (dolna tabelka) to tylko widoczne - przefiltrowane obiekty są umieszczane w raporcie z informacją o zastosowanym filtrze (np. data modyfikacji, albo klasa obiektu),
 • poprawki komunikatów raportu,
 • dodano zakładkę Statystyka w oknie podglądu pojedynczego obiektu, która informuje o ilości obiektów w każdej z klas z różnych baz danych,
 • możliwość otwarcia wskazanego pliku GML w eksploratorze Windows w aplikacji GML Factory.

Źródło: Softline

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018