logo gisplay

PTG składa zawiadomienie do prokuratury

Polskie Towarzystwo Geodezyjne złożyło zawiadomienie o możliwości popełnieniu przestępstwaprzez osoby będące funkcjonariuszami publicznymi wykonujące w imieniu wojewody zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Zawiadomienie zostało złożone w Prokuraturze w dniu 23 sierpnia 2019 r. W ocenie PTG osoby wskazane w zawiadomieniu, wykonujące swoje zadania w imieniu wojewody, przekroczyły świadomie swoje ustawowe kompetencje oraz nie dopełniły obowiązków służbowych, w szczególności naruszając konstytucyjną zasadę legalizmu, tym samym doprowadzając do naruszenia zarówno interesu prywatnego osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, jak również interesu publicznego, co wyczerpuje przesłanki do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art.231 § 1 Kodeksu karnego.

Polskie Towarzystwo Geodezyjne w szczególności zarzuca funkcjonariuszom publicznym:

  1. Zarządzenie i przeprowadzenie czynności kontroli wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z pominięciem wymaganej ustawowo procedury kontroli przedsiębiorcy, zwłaszcza bez sporządzenia wymaganego przepisami protokołu kontroli;
  2. Dokonanie w/w czynności kontrolnych bez wymaganego upoważnienia, wystawionego przez Wojewodę;
  3. Dopuszczenie do grona uczestników czynności kontrolnych starostów (jako organów prowadzących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny) oraz postronnych osób fizycznych (które złożyły do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego pisma zawierające swoje zastrzeżenia do wykonanych prac geodezyjnych), przy jednoczesnym niedopuszczeniu do udziału w w/w czynnościach podmiotów (wykonawców), które sporządziły przedmiotowe prace geodezyjne, i które wywodzą z tego tytułu swoje prawa i obowiązki;
  4. Podważenie wiarygodności dokumentów posiadających moc dokumentów urzędowych - materiałów zasobu - w postaci operatów technicznych sporządzonych przez wykonawców prac, uprzednio legalnie włączonych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  5. Podważenie autorytetu i wiarygodności organu prowadzącego postępowanie rozgraniczeniowe oraz organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, czyli przymiotów koniecznych do legalnego funkcjonowania tych organów, poprzez bezprawne dokonanie odrębnych i sprzecznych rozstrzygnięć leżących w zakresie spraw należących do ich wyłącznej kompetencji.

W przedmiotowej sprawie, zdaniem Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, osoby wskazane we wniosku działając z zamiarem bezpośrednim i w pełni świadome znaczenia swoich działań dopuściły się przekroczenia swoich ustawowych kompetencji w sposób prowadzący do powstania szkody interesu publicznego i prywatnego.

Z treścią zawiadomienia można zapoznac się na stronie PTG

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018