logo gisplay

Będą zmiany w nadawaniu uprawnień zawodowych?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji udostępniono projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, rozporządzenie ma na celu usprawnienie prac komisji kwalifikacyjnej, zapewnienie większej przejrzystości postępowań kwalifikacyjnych oraz wprowadzenie ułatwień dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień poprzez zmniejszenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz umożliwienie składania oświadczeń na potrzeby dokumentowania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Najważniejsze zmiany:

Projekt zminie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. W chwili obecnej opłata ta wynosi 940 zł (z czego za część wstępną 185 zł). Po zmianie opłata wynosić będzie 850 zł (z czego za część wstępną 165 zł).

Ponadto projekt przewiduje, że w przypadku nie uzyskania potwierdzenia wpisu w dzienniku praktyk przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie, pod kierunkiem której prace te były wykonywane, osoba zainteresowana może zamieścić informację o przyczynach braku potwierdzenia i złożyć stosowne oświadczenie.

Projekt rozporządzenia doprecyzowuje także zasady prowadzenia części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego. Obecnie w ramach egzaminu pisemnego część szczegółową piszą wszystkie osoby zainteresowane. Po nowelizacji do tej części będą dopuszczone jedynie osoby, które uzyskają pozytywny wynik z części ogólnej egzaminu pisemnego. Sprawdzenie testu a następnie ogłoszenie wyników części ogólnej następować będzie bezpośrednio po jej zakończeniu.

W odniesieniu do części ustnej przewiduje się, że treść pytań będzie przedstawiana przewodniczące mu zespołu kwalifikacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ustnego przez każdą z osób zainteresowanych – co pozwoli zapewnić jednolitość prowadzonych postępowań. Projekt przewiduje, że egzamin ten będzie obejmował zawsze 5 pytań.

Proponowane zmiany mają także charakter porządkujący i doprecyzowujący, m. in. w zakresie prawidłowej ochrony danych osobowych, czy nowej szaty graficznej dziennika praktyki zawodowej.

Treść projetku

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018