logo gisplay

Rozmawiano o budowie geodezyjnych baz danych warmińsko-mazurskich powiatów

Rozmawiano o budowie geodezyjnych baz danych warmińsko-mazurskich powiatów (fot. Warmińsko-Mazurski UW)Służby geodezyjne i kartograficzne z Warmii i Mazur uczestniczyły w naradzie szkoleniowej z p.o. Głównego Geodety Kraju Grażyną Kierznowską. Podczas narady poruszono temat budowania zintegrowanych baz danych geodezyjnych z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Pierwszym z nich jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa. W projektach uczestniczy 19 powiatów oraz miasto Elbląg. Wyłoniono już wykonawców prac na łączną kwotę ok. 23 mln zł. W wyniku realizacji projektów utworzony zostanie Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach.

Możliwość finansowania budowy baz daje również Regionalny Programu Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. W tym programie również zamierza uczestniczyć 19 powiatów oraz miasto Elbląg. Nabory do konkursów odbędą się w marcu i czerwcu tego roku. Środki przewidziane na realizację projektów to ok. 115 mln złotych, w tym dofinansowanie w ramach RPO - ok. 98 mln zł. Celem projektów jest poprawa jakości i harmonizacja danych w powiatowych rejestrach publicznych oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów dla zapewnienia interoperacyjności poprzez modernizację ewidencji gruntów i budynków, cyfryzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w części powiatowej, zbudowanie lub zaktualizowanie istniejących baz danych geodezyjnych. Realizacja tych zadań zwiększy zakres i jakość świadczenia usług elektronicznych. Dzięki nim organy administracji publicznej, obywatele i przedsiębiorcy będą mieli dostęp do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków (EGiB), baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) i baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). Jak podkreśliła Grażyna Kierznowska, województwo warmińsko-mazurskie jest mocno zaawansowane w pozyskiwaniu podstawowych informacji do baz danych, jednak biorąc pod uwagę ich liczbę, trzeba liczyć się z tym, że stworzenie kompletnej bazy to proces długotrwały.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment