logo gisplay

E-usługi w geodezji - spotkanie lubuskich samorządowców

E-usługi w geodezji - spotkanie lubuskich samorządowców (fot. lubuskie.pl)W ubiegłym tygodniu (1 marca) odbyło się spotkanie lubuskich samorządowców w sprawie projektu „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług". Całkowity koszt zadania wynosi ponad 42 mln zł. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o ewentualnym rozszerzeniu projektu i objęciu komponentem regionalnym.

Projekt dotyczy modernizacji zasobów oraz budowy cyfrowej platformy, standaryzującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług, co umożliwi zarządzanie danymi przestrzennymi, ich przetwarzanie i udostępnianie w formie zintegrowanej, zarówno społeczeństwu jak i instytucjom publicznym.Beneficjentem projektu jest Związek Powiatów Lubuskich, a Partnerami Województwo Lubuskie i Miasto Gorzów Wlkp. Operatorami projektu będą także powiaty: Gorzowski, Krośnieński, Międzyrzecki, Nowosolski, Słubicki, Strzelecko-Drezdenecki, Świebodziński, Wschowski, Zielonogórski, Żagański i Żarski.

Głównym celem jest optymalizacja kosztów pozyskiwania danych przestrzennych przez jednostki administracji publicznej, ułatwienie dostępu do informacji przestrzennej gromadzonej przez administrację na różnych szczeblach i w różnych sektorach gospodarki, a także zapewnienie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych. Modernizacja zasobów oraz budowa cyfrowej platformy, standaryzująca zasoby informacyjne o charakterze przestrzennych, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług, przełoży się na realizację celu strategicznego projektu jakim jest poprawa konkurencyjności regionu.

W ramach projektu powstaną:

1. Portal regionalny

Zakłada się budowę infrastruktury informatycznej dla poziomu regionalnego:

 • budowę regionalnego portalu informacji przestrzennej wyposażonego w Szynę danych,
 • zakup wymaganej infrastruktury serwerowej,
 • zakup usług wsparcia technicznego dla kolokowanej infrastruktury

2. Portale powiatowe

Zakłada się budowę infrastruktury informatycznej dla poziomu powiatowego, w tym: urządzenie typu Firewall, urządzenia typu Switch, serwery bazodanowe, licencje oprogramowania systemowego dla serwerów bazodanowych (Oprogramowanie Systemowe typ I), licencje oprogramowania do wirtualizacji zasobów dyskowych, urządzenia typu UPS, szafa rack 19” (1 szt.)(Szafa 19" 42U) - 4 szt.

Zakres zadań partnerów:

Województwo lubuskie - Dostawa licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem oraz roczną asystą techniczną - 1 szt

Miasto Gorzów Wlkp. - oprogramowanie do przeglądania i publikacji ortofotomapy - 1 szt., usługa integracji danych - 1 szt.

3. Integracja danych

Dzięki usługom sieciowym, w szczególności usługom pobierania możliwa jest integracja rozproszonych zbiorów danych, a w dalszej kolejności ich przetworzenie do formy pozwalającej na ich zintegrowaną publikację z wykorzystaniem Platformy Regionalnej.

4. Wdrożenie e-usług:

 • E-usługa udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie Ustawy PGiK,
 • E-usługa udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • E-usługa obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego,
 • E-usługa koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • E-usługa obsługi rzeczoznawców majątkowych,
 • E-usługa udzielania informacji z EGiB – dla komorników.

5. Modernizacja baz danych geodezyjnych

Ze względu na dynamikę procesu dokładna liczba działek podlegających modernizacji zostanie określona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach projektu, w kosztorysie i w założeniach takie prace są przewidziane dla 1 - 2 miasta w każdym powiecie – po to, aby zainicjować proces budowy GESUT i umożliwić wydawanie danych z GESUT, a także uruchomić e - usługi. Łącznie przewiduje się założenie GESUT dla ok. 18 tys. ha.

Ze względu na funkcjonowanie baz danych w oparciu o niepełne informacje konieczne jest dokonanie modernizacji baz danych w poszczególnych powiatach w celu zapewnienia spójnego pełnego systemu danych o informacji przestrzennej. Przewidziane do realizacji prace geodezyjne będą miały na celu stworzenie informacji przestrzennej w sposób usystematyzowany, poprawny, aktualny oraz pełny w celu zapewnienia funkcjonalności systemu.

W zależności od stopnia aktualności i poprawności danych (na podstawie dokonanego przeglądu w ramach projektu dokonana zostanie modernizacja i aktualizacja danych) celem udostępnienia, w szczególności:

 • Ortofotomapa piksel 10 cm,
 • baza GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu),
 • baza EGIB (Ewidencja Gruntów i Budynków)

W spotkaniu uczestniczyli: senator Waldemar Sługocki, członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak, Marek Kamiński – Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych,  Roman Bąk – geodeta województwa, Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, Mariusz Goraj – Kierownik Wydziału Planowania przestrzennego, Robert Lach - Specjalista ds. Danych Geoprzestrzennych Centrum Informatyczne Świerk, NCBJ, dr inż.  Anna Bazan-Krzywoszańska Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska UZ, starosta zielonogórski Dariusz Wróblewski, starosta żagański Henryk Janowicz, starosta żarski - Janusz Dudojć, starosta krośnieński - Mirosław Glaz, Robert Kostek - Związek Powiatów Lubuskich oraz wicestarosta strzelecko-drezdenecki - Bogusław Kierus.

Źródło: lubuskie.pl

 

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018