logo gisplay

Polska większa o 1 643 ha

Przyrost i ubytek liczby mieszkańców poszczególnych województw (fot. GUS)W porównaniu z poprzednim rokiem uległa zmianie powierzchnia Polski, która zwiększyła się o 1 643 ha - poinforrmował Główny Urząd Statystyczny.

Jest to wynikiem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 183).

Zgodnie z informacją Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w wyniku obliczeń dokonanych na podstawie tego dokumentu, wzrosła o 1 159 ha powierzchnia woj. pomorskiego (w jego obrębie powiatów: puckiego o 904 ha i nowodworskiego o 255 ha) oraz o 484 ha woj. zachodniopomorskiego (miasta na prawach powiatu Świnoujście). W odniesieniu do szczebla gminnego przyrost powierzchni dotyczy następujących jednostek w woj. pomorskim: Hel (123 ha), Jastarnia (218 ha), Krokowa (266 ha) i Władysławowo (297 ha) w pow. puckim, Krynica Morska w pow. nowodworskim (255 ha) oraz w woj. zachodniopomorskim – wspomniana wyżej gmina miejska Świnoujście. Przyrost powierzchni wymienionych jednostek rzutował jednocześnie na wzrost powierzchni miast w Polsce o 1 045 ha i terenów wiejskich o 598 ha. Prace obliczeniowe będą kontynuowane.

W związku z wejściem w życie zmian w podziale terytorialnym ogłoszonych w rozporządzeniach Rady Ministrów, wymienionych w części „Zmiany podziału terytorialnego” w porównaniu z ubiegłym rokiem, uległa zmianie powierzchnia jednostek poziomu powiatowego, gminnego oraz miast i obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich.

Znaczące zmiany powierzchni jednostek szczebla powiatowego zostały wprowadzone w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim. Z tego powiatu, z gm. Rzekuń wyłączone zostało 483 ha, przyłączone następnie do miasta na prawach powiatu Ostrołęka. Ponadto, dokonano zmiany granic dwóch gmin w tym powiecie: do gminy wiejskiej Czarnia włączone zostały 132 ha z obszaru wiejskiego gminy miejsko-wiejskiej Myszyniec.

W porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyła się także liczba ludności Polski o 566 osób. Jest to wynikiem przyrostów i ubytków liczby mieszkańców poszczególnych województw. Jak ilustruje mapa powyżej, wzrost liczby ludności nastąpił w pięciu województwach; największy był w woj. mazowieckim, następne województwa to małopolskie oraz pomorskie. Liczba ludności zmniejszyła się w jedenastu województwach. Największy spadek w bezwzględnej liczbie ludności odnotowano w woj. śląskim.

Źródło: GUS

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018