Uprawnienia geodezyjne

Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje się obecnie w następujących zakresach:

 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne;
 2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
 3. geodezyjne pomiary podstawowe;
 4. geodezyjna obsługa inwestycji;
 5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
 6. redakcja map;
 7. fotogrametria i teledetekcja.

W chwili obecnej istnieje projekt deregulacji w zakresie nadawania uprawnień w geodezji i kartografii i nie ma jeszcze informacji, kiedy ustawa wejdzie w życie. Dlatego egzaminy na uprawnienia zawodowe odbywają się we wszystkich zakresach na starych zasadach.

Egzaminy

Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji  i kartografii nadaje Główny Geodeta Kraju na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną do spraw uprawnień zawodowych. Sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2003 r. Nr 143, poz. 1396).

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z części wstępnej i części sprawdzającej (egzaminu). Część wstępna odbywa się na posiedzeniu zespołu kwalifikacyjnego wyznaczonego przez Głównego Geodetę Kraju, spośród członków komisji kwalifikacyjnej, na wniosek  jej przewodniczącego.

Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej GUGiK, zajmuje się m.in. organizacją postępowań kwalifikacyjnych dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Osoba zainteresowana może w jednym postępowaniu kwalifikacyjnym złożyć wniosek  o nadanie uprawnień zawodowych wyłącznie w jednym z zakresów, o których mowa  w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii wraz  ze stosowną dokumentacją, o której mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii należy składać w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (ul. Wspólna 2, Warszawa 00-926), za pośrednictwem poczty  lub osobiście.

Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych

Postępowania kwalifikacyjne organizowane są w ciągu roku w czterech sesjach egzaminacyjnych obejmujących, w zależności od ilości złożonych wniosków, od 9 do 16 postępowań kwalifikacyjnych. Dla każdej sesji egzaminacyjnej ustalane są oddzielnie koszty jednostkowe, które ponoszą uczestnicy postępowań kwalifikacyjnych, przeprowadzonych  w danej sesji, na podstawie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem postępowań w danej sesji, poniesionych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Terminy postępowania kwalifikacyjnego (część wstępna i część sprawdzająca) dla osób zainteresowanych, które złożyły wniosek o nadanie uprawnień zawodowych, wyznaczone są według kolejności złożonych wniosków. O wyznaczonym terminie części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego, miejscu i wysokości opłaty, osoby zainteresowane powiadamiane są pocztą elektroniczną.

Terminy egzaminów ustalane są w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną, zgodnie z § 14 rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Część wstępna postępowania kwalifikacyjnego, obejmująca weryfikację dokumentów pod względem formalno-prawnym, odbywa się minimum dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem części sprawdzającej (egzaminu). O wynikach tego etapu postępowania wnioskodawca powiadamiany jest drogą mailową.

Cześć sprawdzająca postępowania kwalifikacyjnego, w formie egzaminu pisemnego i ustnego (egzamin jednodniowy), przeprowadzana jest w Warszawie.

Szczegółowych informacji w sprawie postępowań kwalifikacyjnych udziela Wydział Kwalifikacji i Szkoleń w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej GUGiK tel. 22 661 84 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Pytania testowe

Kursy

Kursy przygotowawcze organizuje Stowarzyszeniem Geodetów Polskich

 • Białystok; Michał Hajduczenia, Tel. (0-85) 743 95 97, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Bydgoszcz; Bronisław Węglarz, Tel: (0-52) 551-41-29, kom.  0-501 421-516, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Katowice; Grzegorz Ogórek, Tel. (0-32) 255-33-71; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Łodź; Henryka Jańczyk, Tel. (0-42) 630-94-79;od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00-16.00
 • Olsztyn; Mariola Gilska, Tel. (0-89) 535-00-85; kom. 0-608 488-121
 • Poznań; Bogumiła Wiatr, Tel. 0-697 691 818; E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Szczecin: Małgorzata Sobczak, Tel. 91-42-45-191, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Warszawa;  Zespół Rzeczoznawców, Tel. (0-22) 827-72-25; 336-18-80

Formularze

Opłaty

Opłatę skarbową  w wysokości 17,- zł należy wpłacić na konto:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

(zmiana konta z dnia 1.02.2008 r.)

z dopiskiem:

Opłata skarbowa za wydanie świadectwa (duplikatu) uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

O kosztach egzaminu osoba zainteresowana zostanie poinformowana w momencie, gdy zostanie dla niej wyznaczony termin postępowania kwalifikacyjnego.

Więcej informacji o uprawnieniach zawodowych na stronach http://www.gugik.gov.pl/geodezja/uprawnienia-zawodowe

Jesteś tutaj: Start GEODEZJA Uprawnienia zawodowe