logo gisplay

Warsztaty: Tereny poprzemysłowe i zdegradowane jako integralna część RSIP

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zaplanował cykl warsztatów, na których prezentowane będą założenia projektu pn. Ogólnodostępna Platforma Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP). Projekt jest dedykowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego zarówno posiadających własne systemy informacji przestrzennych jak i planujących ich wdrożenie.

Śląsk a infrastruktura informacji przestrzennej

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego wraz z Katowickim Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich organizuje w dniach 8 i 9 czerwca 2010 roku konferencję: "Publiczny dostęp do informacji o zagospodarowaniu przestrzennym od szczebla lokalnego do europejskiego". Głównym celem konferencji jest wypozycjonowanie miejsca województwa śląskiego na mapie konkurencyjności wdrażanych w Polsce Regionalnych Infrastruktur Informacji Przestrzennej.

Powstają mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi

Ostatnie opady deszczu w połoudniowej Polsce spowodowały uruchomienie procesów osuwiskowych. Problem dotyczy przede wszystkim gmin karpackich, gdzie ruchom masowym sprzyja budowa geologiczną i morfologia terenu. Od 2006 roku Państwowy Instytut Geologiczny realizuje Projekt, w ramach  którego opracowywane są mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi.

Konferencja nt. systemów GIS w zarządzaniu

Na  XVI Targach GEA, 23-24 czerwca w Krakowie odbędzie się II Konferencja - Systemy GIS w zarządzaniu organizacjami o rozległej infrastrukturze.

ORSIP na liście projektów wybranych do dofinansowania

Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej (ORSIP) został jednym z trzech projektów wybrancyh przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania z Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSL. Proponowana kwota dofinasowani projektu wynosi ponad 4,7 mln zł.

Interaktywna mapa-przewodnik po Łomży na komórkę

Portal PolskaTurystyczna.pl wspólnie z Urzędem Miejskim w Łomży opracował mapę-przewodnik na telefony komórkowe. Aplikacja JAVA obsługuje wbudowany w telefon GPS i jest kompatybilna z większością multimedialnych modeli telefonów.

Skanowanie laserowe 3D w inwentaryzacji obiektów i obszarów dotkniętych powodzią

Rücksendeanschrift, Musterstrasse 123 oder Postfach, 45678 Must
Polska została dotknięta klęską żywiołową, jaką jest powódź. Wiele regionów naszego kraju w chwili obecnej wciąż znajduje się pod wodą, cały czas trwają akcje ewakuacyjne ludności zagrożonej zalaniem. Na południu Polski sytuacja powoli się stabilizuje, woda opada i nadszedł już czas na szacowanie strat po powodzi. Ogromne znaczenie będzie miał tutaj czas dokonania wszelkich oszacowań, dzięki czemu będzie można szybciej przystąpić do odbudowy dotkniętych powodzią terenów Polski.