logo gisplay

Powstaje mapa czwartorzędu Europy

Projekt IQUAME - Międzynarodowa Mapa Czwartorzędu Europy w skali 1:2 500 000W dniach 14-16 stycznia 2019 r. w Berlinie odbyły się warsztaty międzynarodowego projektu IQUAME2500, w ramach którego powstanie system informacji przestrzennej dla wszystkich państw europejskich, obejmujący geologię czwartorzędu.

Celem projektu IQUAME2500 jest utworzenie interoperacyjnego systemu dla wszystkich państw europejskich, obejmującego geologię czwartorzędu Europy, w tym: powierzchniowe wydzielenia geologiczne, formy rzeźby terenu, zasięgi zlodowaceń, aktywne uskoki i inne. Odpowiednie warstwy tematyczne zostaną przygotowane w oparciu o dane pochodzące m.in. z Mapy Geologicznej Polski 1:200 000, Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, a także map pogranicza w różnych skalach wykonanych we współpracy bilateralnej z krajami ościennymi. Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Niemiecką Służbę Geologiczną, mapa będzie semantycznie zgodna z dyrektywą INSPIRE oraz z międzynarodowym językiem wymiany danych geologicznych GeoSciML.

Oficjalnymi patronami projektu są Komisja Mapy Geologicznej Świata (CGMW - Commission for the Geological Map of the World) i Międzynarodowa Unia Badań Czwartorzędu (INQUA - International Union for Quaternary Research).

Po zakończeniu prac Międzynarodowa Mapa Czwartorzędu Europy w skali 1:2 500 000 zostanie opublikowana na portalach BGR oraz CGMW w postaci usług przeglądania danych.

Podczas spotkania w Berlinie podsumowano dotychczasowe wyniki projektu oraz działalność członków grupy eksperckiej IQUAME. Obszernie dyskutowano na temat merytorycznej zawartości bazy danych IQUAME oraz technicznych aspektów przygotowania i harmonizacji danych. Znaczna część warsztatów poświęcona była także korelacji danych kartograficznych w obszarach przygranicznych.

W warszatatch w Berlinie uczestniczyli delegaci Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, którym przewodniczył prof. Leszek Marks z Zakładu Surowców Mineralnych i Kopalin Energetycznych. W skład delegacji weszły także dr Joanna Rychel – kierownik Zakładu Geologii Regionalnej oraz mgr Katarzyna Jóźwik z Programu Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna.

W imieniu zespołu PIG-PIB Katarzyna Jóźwik przedstawiła prezentację pt. Works on the Polish contribution to the IQUAME project: methodology and problematic issues. W pierwszej części wystąpienia delegatka zaprezentowała krótki przegląd wybranych produktów kartografii geologicznej PIG-PIB, które są wykorzystywane na potrzeby opracowania polskiej części IQUAME. Druga część prezentacji poświęcona była metodyce prowadzonych prac ze szczególnym naciskiem na kwestie problematyczne związane z semantyczną harmonizacją danych i stosowaniem międzynarodowych słowników (IQUAME, INSPIRE, GeoSciML, OneGeology) do opisu danych geologicznych.

Efekty dotychczasowych prac PIG - PIB spotkały się z uznaniem członków grupy IQUAME. Zaowocowało to zgodą lidera projektu na wprowadzenie w słowniku stratygraficznym IQUAME zmian postulowanych przez przedstawicieli PIG - PIB oraz uzyskaniem cennych wskazówek dotyczących budowy bazy danych przestrzennych dla polskiej części opracowania.

Źródło: PIG - PIB

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018