logo gisplay

PTG negatywnie o projekcie nowelizacji prawa geodezyjnego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego przedstawił swoją opinię, sporządzoną w ramach konsultacji społecznych dot. projektu zmian przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

"Dokonana przez nas analiza proponowanych zmian wykazała, że projekt w swojej istocie nie eliminuje istniejących wadliwych procedur, a wręcz utrwala dotychczasową filozofię funkcjonowania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz niezdrowe stosunki pomiędzy organami administracji a wykonawcami prac. Polskie Towarzystwo Geodezyjne nie wyraża zgody na tak sformułowane propozycje. Uważamy, że skoro projekt nie załatwia właściwie żadnego z istotnych problemów, to zasadnym jest nawet pozostawienie obecnego stanu prawnego bez zmian" -  czytamy na stronie Stowarzyszenia.

W ramach konsultacji, Polskie Towarzystwo Geodezyjne jednakże wniosło o dokonanie kilku zmian w obowiązującej ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, polegających w swojej istocie na wykreśleniu z tekstu obowiązującej ustawy niektórych przepisów, co w ocenie PTG w sposób radykalny przyczyni się do poprawy działania poszczególnych podmiotów w dziedzinie geodezji, przyniesie po obu stronach (administracji i wykonawców) wymierne oszczędności finansowe oraz w sposób znaczący skróci procedury, a tym samym terminy, wykonywania prac, a mianowicie:

  1. Skreślenie instytucji zgłaszania prac;
  2. Skreślenie instytucji weryfikacji materiałów przekazywanych do zasobu;
  3. Skreślenie instytucji urzędowego klauzulowania dokumentacji przeznaczonej dla zamawiającego;
  4. Skreślenie przepisów dot. odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Jak czytamy na stronie Stowarzyszenia, Polskie Towarzystwo Geodezyjne jednocześnie dopuszcza możliwość zawarcia kompromisu, polegającego na zaakceptowaniu proponowanych wysokości opłat ryczałtowych, jednakże przy jednoczesnym zaakceptowaniu - ze strony projektodawcy -  postulatów wyrażonych w w/w punktach.

Z opinią i uwagami PTG do nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne można zapoznać się na stronie Stowarzyszenia

Drukuj Email

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Różne oblicza Gospodarki Przestrzennej
2510.2019
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018