logo gisplay

Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie geodezyjnych uprawnień

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Swoje uwagi do projektu opublikowało Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

Nowe rozporządzenie obejmie m.in. zmiany w zakresie sposobu działania komisji kwalifikacyjnej. Zmiany będą polegały m.in. na: wprowadzeniu obowiązku powiadamiania o wystąpieniu przesłanek wyłączenia członka komisji kwalifikacyjnej z prac zespołu, ustalania planów pracy komisji kwalifikacyjnej, przeprowadzania części ogólnej egzaminu pisemnego (zastosowanie techniki komputerowej), wprowadzeniu regulacji służących zapewnieniu większego obiektywizmu przy przeprowadzaniu egzaminu ustnego.

W rozporządzeniu projektuje się zmniejszenie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. W chwili obecnej opłata ta wynosi 940 zł (z czego za część wstępną 185 zł). Po zmianie opłata wynosić będzie 900zł (z czego za część wstępną 150zł).

Ponadto projekt przewiduje, że w przypadku odmowy potwierdzenia wpisu w dzienniku praktyk przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie, pod kierunkiem której prace te były wykonywane osoba zainteresowana może złożyć oświadczenie, w którym przedstawi okoliczności odmowy oraz wskaże osobę, pod której kierunkiem wykonywała prace geodezyjne lub kartograficzne. Przedmiotowe rozwiązanie stosuje się również odpowiednio w przypadku odmowy potwierdzenia poprawek i wyjaśnień.

Pozostałe proponowane zmiany mają przede wszystkim charakter dostosowujacy, porządkujący i doprecyzowujący, m. in. w zakresie prawidłowej ochrony danych osobowych, czy nowej szaty graficznej dziennika praktyki zawodowejoraz siatki pojęciowej używanej w nowych przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego.

Treść projektu na stronie RCL

Uwagi SGP do projektu rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych  (pdf)

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Różne oblicza Gospodarki Przestrzennej
2510.2019
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018