logo gisplay

Inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad ewidencją gruntów i budynków (Warszawa)

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Starszy inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad ewidencją gruntów i budynków w Wydziale Geodezji

Ogłoszenie o naborze nr 8211 z dnia 07.02.2017 r.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa

Adres urzędu: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • przeprowadzanie postępowań administracyjnych z zakresu scaleń i wymiany gruntów
 • prowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz wojewódzkiego zasobu geodezyjno - kartograficznego, w tym bazy ewidencji gruntów i budynków
 • przygotowywanie projektów zarządzeń wojewody w spawie ustalania numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
 • przygotowywanie na wniosek starosty opinii o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań na podstawie przepisów dotyczących geodezji i kartografii
 • przygotowywanie spraw związanych z opiniowaniem wniosków organów samorządu terytorialnego, w sprawach dotyczących zmian i zniesienia nazw miejscowości oraz zmian terytorialnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej lub w bezpośredniej produkcji geodezyjnej i kartograficznej
 • znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • komunikatywność, analityczne myślenie, współpraca w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku geodezja i kartografia lub prawnicze
 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.02.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy WG-III/6"

INNE INFORMACJE:

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 3.700 zł
Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl

Drukuj Email