logo gisplay

Inspektor w Referacie Planowania Przestrzennego (Katowice)

Prezydent Miasta Katowice, poszukuje kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze:

Inspektor w Referacie Planowania Przestrzennego w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: architektura, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, urbanistyka, budownictwo, transport, geografia,
 • minimum 3-letni staż pracy,
 • doświadczenie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego albo opracowań planistycznych dla potrzeb ww. dokumentów planistycznych,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • dobra znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • podstawowa znajomość regulacji prawnych z zakresu: prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zabytków, prawa geologicznego i górniczego, prawa zamówień publicznych – w zakresie wymaganym przy sporządzaniu miejscowych planów, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (MS Word, MS Excel) na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność odczytu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość zagadnień GIS i oprogramowania typu GIS związanych z bazami danych (np. ArcGIS),
 • znajomość zagadnień z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej i Dyrektywy INSPIRE dotyczących planowania przestrzennego,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • systematyczność, rzetelność, kreatywność, komunikatywność,
 • umiejętność obsługi programów graficznych np. Photoshop, SketchUp, Corel Draw.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • przeprowadzała procedury formalno-prawne sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian,
 • opracowywała analizy przestrzenne, projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, projekty w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, w tym części graficzne tych projektów w formie bazodanowej.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy – Katowice ul. Rynek 13, V piętro - w budynku jest winda /do pokonania kilka schodów na parterze/,
 • praca: przy stanowisku komputerowym, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i umiejętności pracy w grupie oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami zewnętrznymi, komórkami urzędu i innymi instytucjami.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowydla celów rekrutacji (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • życiorys zawodowy /CV/ - odręcznie podpisany,
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres minimum 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego albo opracowań planistycznych dla potrzeb ww. dokumentów planistycznych /przez doświadczenie zawodowe rozumie się staż pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

​w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: "NABÓR NR OZ/9/2017 na 2 stanowiska urzędnicze - inspektor - w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego" osobiście w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2017 r.

 

Drukuj Email