logo gisplay

Specjalista ds. obszarów Natura 2000 (Wrocław)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw: obszarów Natura 2000 w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie o naborze nr 8552 z dnia 16.02.2017 r.

 Miejsce wykonywania pracy: Wrocław

Adres urzędu:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1,
50-153 Wrocław

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektów zadań ochronnych oraz planów ochrony obszarów Natura 2000.
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją działań wynikających z zapisów planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000
 • Przygotowywanie niezbędnych danych w celu udostępnienia społeczeństwu informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie informacji będących w posiadaniu Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
 • Opracowuje wnioski o dofinansowanie działań wynikających z zapisów planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz innych działań z zakresu ochrony czynnej w obszarach chronionych z różnych źródeł finansowania, w tym przygotowuje wkład do projektów realizowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (Program Operacyjnych Infrastruktura i Środowiskom, Narodowy Fundusz ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Regionalny Program Operacyjny, Life, itp.), a następnie odpowiada za ich realizację.
 • Przetwarzanie danych GIS (wektoryzacja, konwersja, kalibracja, zasilanie, uaktualnianie, migracja), przetwarzanie danych analogowych i cyfrowych w celu ich wprowadzenia do bazy danych GIS, opracowanie map oraz wykonywanie analiz przestrzennych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem monitoringu przyrodniczego w obszarach Natura 2000.
 • Realizacja zadań związanych z opracowaniem cyklicznych sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000, zawierających informacje dotyczące stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, a także dotyczące realizacji działań ochronnych w obszarach Natura 2000.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe profilowane (ochrona środowiska lub biologia, lub leśnictwo) lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu ochrona środowiska lub biologia, lub leśnictwo
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody wraz z aktami wykonawczymi do niej.
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z aktami wykonawczymi do niej.
 • Znajomość ustawy Prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi do niej.
 • Znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego.
 • Znajomość procedur i dyrektyw unijnych związanych z Europejską Siecią Natura 2000.
 • Znajomość terenu województwa dolnośląskiego, występujących form ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000.
 • Umiejętność obsługi komputera (w tym pakietu MS Office).
 • Prawo jazdy kategorii „B”.
 • Umiejętność pracy w programie Quantum GIS.
 • Umiejętność argumentacji stanowiska.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Umiejętność obsługi Edytora Aktów Prawnych XML.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kategorii „B” lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii „B”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.03.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
  50-153 Wrocław,
  pl. Powstańców Warszawy 1 (budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu),
  lub składać w pokoju 3206 (sekretariat) z dopiskiem „Oferta zatrudnienia – WOA.110.5.2017”

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-68-07 lub (71) 340-60-22

Drukuj Email