logo gisplay

Specjalista w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej w GUS (Warszawa)

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Główny specjalisty w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej w Departamencie Programowania  i Koordynacji Badań

Wymiar etatu: 1 (zatrudnienie na zastępstwo)
Miejsce pracy:
Warszawa


Zakres zadań:

 • koordynowanie i prowadzenie prac koncepcyjnych oraz udział w  pracach w zakresie wdrażania technologii Systemu Informacji Geograficznej GIS w statystyce publicznej w celu wykorzystania jej na potrzeby: projektowania badań, przygotowania operatów do badań i losowania prób, zbierania danych, przetwarzania danych, analiz przestrzennych, udostępniania danych,
 • opiniowanie podejmowanych, przez inne komórki organizacyjne, działań w zakresie wykorzystania GIS, w celu zachowania zgodności z kierunkami rozwoju statystyki publicznej,
 • uczestnictwo w pracach w zakresie budowy, wykorzystania i rozwoju baz geoprzestrzennych w celu wykorzystania ich w badaniach statystycznych,
 • uczestnictwo w pracach związanych z udziałem urzędu w projektach krajowych i w ramach Unii Europejskiej dotyczących informacji geoprzestrzennej w celu dostosowania systemu informacji geoprzestrzennej do wymogów Unii Europejskiej,
 • prowadzenie prac związanych z organizacją, koordynacją i monitorowaniem działań związanych
 • z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej na potrzeby tematów danych przestrzennych: jednostki statystyczne i rozmieszczenie ludności (demografia) w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489, z poźn. zm.),
 • analizowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących zakresu działania Wydziału w celu przygotowania opinii.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie : wyższe, kierunek – geodezja i kartografia lub gospodarka przestrzenna lub systemy informacji geograficznej lub geografia lub geoinformatyka lub informatyka,
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej lub w obszarze związanym z systemami informacji geograficznej,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość dyrektywy INSPIRE oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 • znajomość zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • umiejętność obsługi narzędzi GIS (oprogramowanie ArcGIS),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiągnięcie celów,
 • komunikacja pisemna, komunikacja interpersonalna,
 • umiejętność współpracy,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • myślenie analityczne.
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność wykonywania analiz geostatystycznych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • wyższego: kierunek – geodezja i kartografia lub gospodarka przestrzenna lub systemy informacji geograficznej lub geografia lub geoinformatyka lub informatyka,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie A2
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 20-03-2017 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

z dopiskiem : oferta nr 15/PK/2017

lub składać w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 815-1615 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta nr 15/PK/2017

Zatrudnienie na zastępstwo.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 3 090 zł + dodatek stażowy.

Oświadczenia należy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 42, 608 30 95, 608 33 29.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Drukuj Email