logo gisplay

Inspektor ds. obsługi merytorycznej zadań 3D w ramach projektu CAPAP (Warszawa)

GUGiK poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Starszy inspektor ds. obsługi merytorycznej zadań 3D w ramach projektu CAPAP oraz zadań rozwoju baz danych wydziału w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Adres urzędu:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa

ZAKRES ZADAŃ

 • Uczestniczy w przygotowaniu założeń merytorycznych oraz uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówień publicznych oraz odbiorach zleconych prac w celu sprawnej obsługi bieżących zadań Zespołu 3D oraz zadań Wydziału
 • Uczestniczy w bieżącej współpracy na linii Zamawiający-Wykonawcy w zakresie obsługi realizowanych umów w szczególności przygotowuje wkład do pism oraz aneksów umów w celu zapewnienia efektywnej obsługi bieżących zadań zespołu 3D
 • Uczestniczy w przygotowaniu zasad przechowywania dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji zadań zespołu 3D i prac Wydziału oraz dba o prawidłową realizację określonych w tym zakresie zasad i procedur.
 • Uczestniczy w realizacji działań merytorycznych związanych z budową baz danych zobrazowań lotniczych i zobrazowań satelitarnych, ortofotomapy oraz numerycznego modelu terenu w tym uczestniczy w opracowywaniu i uzgadnianiu aktów prawnych w celu zapewnienia całkowitego pokrycia powierzchni kraju aktualnymi opracowaniami.
 • Uczestniczy w tworzeniu propozycji zadań do planu pracy, planu rzeczowo-finansowego oraz planu zamówień publicznych w celu zapewnienia realizacji zadań zespołu 3D oraz Wydziału.
 • Uczestniczy w działaniach związanych ze współpracą z użytkownikami baz danych oraz wspiera zadania promocji i szkoleń poprzez prowadzenie wystąpień publicznych, przygotowywanie wkładów merytorycznych do materiałów i ich fachową merytoryczną ocenę.
 • Współpracuje z pozostałymi zespołami oraz komórkami organizacyjnymi GUGiK w celu efektywnej realizacji projektu CAPAP i zadań statutowych, w tym przygotowuje wkład na potrzeby raportowania i sprawozdawczości.
 • Uczestniczy w przygotowaniu wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych odnośnie budowy e-usług i baz danych 3D w zakresie posiadanych kompetencji w celu efektywnego wytworzenia produktów projektu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe fotogrametryczne lub pokrewne
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość zagadnień z dziedziny fotogrametrii w szczególności z zakresu skanowania laserowego, zobrazowań i modelowania 3D
 • dobra znajomość oprogramowania MS Excel i MS Word
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność
 • kreatywność
 • 1 rok doświadczenia zawodowego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.03.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Ogłoszenie nr ….. – starszy inspektor GI/FOTO7CAPAP/7”

INNE INFORMACJE

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478 lub 480.

Drukuj Email