logo gisplay

Geodeta (Zamość)

Starosta Zamojski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Zamościu

2 etaty w pełnym wymiarze czasu pracy

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: wyższe geodezyjne,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. staż pracy – min 2 lata doświadczenia w zakresie geodezji i kartografii (staż w administracji geodezyjnej lub w jednostce wykonawstwa geodezyjnego),
 4. doświadczenie w obsłudze programu Ewmapa lub innych programów graficznych służących do kreślenia map,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. ukończone 18 lat,
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

Znajomość aktów prawnych z zakresu administracji publicznej oraz geodezji i kartografii, w szczególności:

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 263, poz. 1572)
 • rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183),
 • rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133),
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028),
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r., poz. 1938).

Posiadanie uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 43 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.),

Znajomość obsługi programów Ewopis, Ośrodek, Bank Osnów, ArcGis,

Umiejętność pracy w zespole, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie spraw z zakresu zadań Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Zamościu, w szczególności:

 1. aktualizacja baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 3 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, z terenu powiatu zamojskiego w programie Ewmapa 12,
 2. przetwarzanie zasobu z postaci analogowej do cyfrowej,
 3. weryfikacja operatów technicznych składanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych,
 4. współuczestniczenie w opracowywaniu projektów realizowanych w wydziale,
 5. realizacja wniosków dotyczących udostępnienia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 6. formułowanie pisemnych odpowiedzi na wnioski interesantów.

4. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 6. oświadczenia: o stanie zdrowia, o obywatelstwie, o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem.

W rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zamościu w miesiącu lutym 2017 roku jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość, pokój 108, (tel. 845300908) lub pocztą na adres Starostwa w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Zamościu” w terminie do 27 marca 2017 roku. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://spzamosc.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Zamościu przy ul. Przemysłowej 4.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902).”

Drukuj Email