logo gisplay

Specjalista do spraw uzgodnień i planowania ochrony przeciwpowodziowej (Szczecin)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista do spraw uzgodnień i planowania ochrony przeciwpowodziowej (OUP) w Ośrodku Koordynacyjno - Informacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej (OKI )

Ogłoszenie o naborze nr 10032 z dnia 07.04.2017 r.

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin
Adres urzędu:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13a,
70-030 Szczecin

ZAKRES ZADAŃ

 • udział w procesie aktualizacji i wdrażania planów zarządzania ryzykiem powodziowym regionu wodnego i jego składowych;
 • uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody, obszarów ochronnych wód śródlądowych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;
 • uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • uzgadnianie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategii rozwoju województwa w zakresie zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych i uzgodnień z zakresu ochrony przeciwpowodziowej;
 • udział w przeglądach okresowych wałów przeciwpowodziowych, organizowanych przez administratorów urządzeń;
 • współdziałanie w wykonywaniu kontroli w celu weryfikacji przestrzegania warunków obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych, obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, a także stanu zabezpieczenia przed powodzią i przebiegu usuwania skutków powodzi związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych;
 • obsługa danych przestrzennych Ośrodka OKI w systemach GIS; aktualizacja informacji istotnych z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby planowania przestrzennego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie gospodarki wodnej, budownictwa, gospodarki przestrzennej, geodezji , inżynierii środowiska
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo wodne, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu: geograficznych systemów informacyjnych (GIS); prawa i administracji; gospodarki przestrzennej
 • znajomość "Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim"
 • znajomość i umiejętność obsługi jednego z geograficznych systemów informacji przestrzennej (ArcGis lub Geomedia).
 • doświadczenie zawodowe związane z gospodarką wodną lub zagospodarowaniem przestrzennym, w szczególności w administracji publicznej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność analizy opracowań, syntezy
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • umiejętność argumentowania, przekonywania, umiejętność rozwiązywania problemów
 • odpowiedzialność, komunikatywność, asertywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • obsługa pakietu Microsoft Office

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.04.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  ul. Tama Pomorzańska 13A
  70-030 Szczecin
  z dopiskiem "Oferta pracy: U/OKI(OUP)-S/2"

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /0-91/ 44 11 248 p. Ewa Kraszewska-Wieczorek.

Drukuj Email