logo gisplay

Specjalista ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Warszawa)

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Mapy Zasadniczej oraz GESUT w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

Ogłoszenie o naborze nr 10034 z dnia 07.04.2017 r.

Adres urzędu:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzi sprawy związane z koordynacją działań organów administracji publicznej realizujących zadania dotyczące zakładania i prowadzenia w systemie teleinformatycznym powiatowej bazy GESUT, w celu dostosowania danych ww. bazy danych do wymagań K-GESUT.
 • Prowadzi sprawy związane z kontrolą jakości danych powiatowej bazy GESUT, w celu zasilania krajowej bazy GESUT danymi wysokiej jakości.
 • Bezpośrednio współpracuje z wykonawcami zewnętrznymi zamówień publicznych związanych z ich realizacją, w tym uczestniczy w testach produktów i komisjach odbioru, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umów.
 • Uczestniczy w procesie zasilania krajowej bazy GESUT danymi pochodzącymi z powiatowych baz GESUT, w celu powiększenia zasięgu krajowej bazy GESUT.
 • Prowadzi dokumentację techniczną Projektu K-GESUT, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów.
 • Przygotowuje oraz przeprowadza, przy współpracy z komórką zamówień publicznych, postępowania o udzielenie zamówień publicznych, w celu dostawy towarów i zakupu usług dla Projektu K-GESUT.
 • Przygotowuje projekty porozumień w sprawie współpracy w zakresie dostosowania i kontroli danych, zawieranych pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a organami prowadzącymi powiatową bazę GESUT, w celu nawiązania współpracy pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Współpracuje z podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu K-GESUT, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności w obszarze geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu lub numerycznej mapy zasadniczej.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej wraz z aktami wykonawczymi.
 • Znajomość narzędzi GIS.
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole.
 • Znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych.
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze administracji publicznej
 • Znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE2.
 • Umiejętność posługiwania się językiem XML.
 • Samodzielność, odpowiedzialność.
 • Systematyczność, dokładność.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1).
 • Posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjno–wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.04.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Ogłoszenie nr 10034 - specjalista GI/MZUT/K-GESUT/6”

INNE INFORMACJE:

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478 lub 480.

Drukuj Email