logo gisplay

Specjalista ds. pasa nadbrzeżnego (Gdynia)

Urząd Morski w Gdyni poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw pasa nadbrzeżnego w Wydziale Zabezpieczenia Geodezyjnego

Ogłoszenie o naborze nr 10176 z dnia 13.04.2017 r.

Miejsce wykonywania pracy: Gdynia
Adres urzędu:

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

ZAKRES ZADAŃ

 • realizacja zadań polegających na wyznaczaniu i aktualizacji przebiegu granic pasa nadbrzeżnego w drodze zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
 • realizacja zadań wykonywanych w ramach postępowań administracyjnych dotyczących ustalania linii brzegu morskiego
 • sporządzanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do przeprowadzenia procedur podziału nieruchomości
 • wykonywanie opracowań kartograficznych przy wykorzystaniu informatycznego systemu informacji geograficznej i komputerowego wspomagania projektowania oraz urządzeń pomiarowych
 • udostępnianie map oraz udzielanie informacji dotyczących pasa nadbrzeżnego, linii brzegu morskiego oraz innych danych przestrzennych znajdujących się w zasobie urzędu
 • wykonywanie zadań związanych z zamówieniami publicznymi realizowanymi w celu zakupu usług i materiałów geodezyjnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku geodezja i kartografia
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze geodezja i kartografia
 • znajomość przepisów dotyczących geodezji i kartografii w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość informatycznego systemu informacji geograficznej (GIS)
 • znajomość komputerowego wspomagania projektowania (CAD)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku geograficzne systemy informacyjne
 • przeszkolenie w zakresie Administrowanie bazami danych, w tym znajomość języka SQL
 • uprawnienie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • posiadanie certyfikatu dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „poufne”
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość sieciowych usług danych przestrzennych zgodnych z INSPIRE
 • umiejętność obsługi oprogramowania ArcGIS
 • umiejętność obsługi programu ZwCAD lub AutoCAD

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.04.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze - …………………

INNE INFORMACJE:

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2 582,15 - 3 011,26 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 35 60 lub 58 355 31 72.

Drukuj Email