logo gisplay

Specjalista ds. morskiego zagospodarowania przestrzennego (Warszawa)

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw: morskiego zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Departamentu Gospodarki Morskiej

Ogłoszenie o naborze nr 10514 z dnia 26.04.2017 r.

Adres urzędu: Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

ZAKRES ZADAŃ

 • monitorowanie wykorzystania obszarów morskich oraz lokalizacji działalności i przedsięwzięć prowadzonych w obszarach morskich (m.in. pozwolenia i koncesje wydawane na obszarach morskich) w celu uwzględnienia ich w planach morskiego zagospodarowania przestrzennego przy uwzględnieniu optymalnego wykorzystania morza i zrównoważonego rozwoju obszarów morskich;
 • prowadzenie współpracy międzynarodowej w celu wymiany doświadczeń dotyczących planowania i zagospodarowania obszarów morskich oraz prowadzenie krajowego punktu kontaktowego ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich;
 • sporządzanie oceny i analizy skuteczności obowiązujących rozwiązań prawnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych regulujących sprawy zagospodarowania przestrzennego oraz zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi;
 • przygotowywanie projektów rozporządzeń ministra właściwego ds. gospodarki morskiej w sprawie granic portów morskich;
 • uczestnictwo w tworzeniu strategii, polityk, standardów, wytycznych i programów krajowych i międzynarodowych;
 • monitorowanie stanu prac nad opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz wprowadzanie procedur usprawniających nadzór nad realizacją zadań urzędów morskich w zakresie planowania na obszarach morskich;
 • opracowywanie projektów aktów prawnych, w tym projektów założeń, projektów ustaw i rozporządzeń oraz koordynowanie procesu legislacyjnego, w tym uczestnictwo w komisjach prawniczych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe morskie lub na kierunku: planowanie/gospodarka przestrzenna, geografia, geodezja i kartografia, oceanografia, prawo, stosunki międzynarodowe, politologia.
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej lub w obszarze gospodarki przestrzennej.
 • znajomość tematyki, w tym przepisów prawnych, w zakresie obszarów morskich oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • znajomość przebiegu procesu legislacyjnego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • rzetelność
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność czytania map, korzystania z ogólnodostępnych serwisów mapowych/informacji geograficznej
 • doświadczenie w pracy z oprogramowaniem GIS (Geographic Information System)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze gospodarki przestrzennej
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego na poziomie B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z oprogramowaniem GIS (Geographic Information System)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.05.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

  lub składać w kancelarii, ul. Nowy Świat 6/12 z dopiskiem w liście motywacyjnym: DGM-6/17

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49

Drukuj Email