logo gisplay

Inspektor wojewódzki ds. monitorowania i kontroli w zakresie pzgik (Wrocław)

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Inspektor wojewódzki do spraw monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegow Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej

Ogłoszenie o naborze nr 11053 z dnia 17.05.2017 r.

Adres urzędu:Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie monitoringu i kontroli nad tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej baz danych i baz metadanych Krajowego Systemu Informacji o Terenie,
 • prowadzenie monitoringu i kontroli organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • prowadzenie monitoringu i kontroli bazy „systemu PZGiK” w zakresie gromadzenia danych,
 • prowadzenie monitoringu i kontroli nad zmianami w strukturze agrarnej oraz zmianami w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji w ramach monitoringu prowadzonego przez marszałka województwa,
 • wydawanie dzienników praktyki zawodowej i prowadzenie rejestru wydanych dzienników praktyki zawodowej,
 • prowadzenie monitoringu i kontroli koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz ochrony znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych, a także procedur związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów przez starostę,
 • prowadzenie kontroli materiałów i zbiorów danych opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych, które zasilają bazy danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazę danych „systemu PZGiK”,
 • przygotowywanie projektów pism w zakresie współpracy między organami służby geodezyjnej i kartograficznej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • znajomość ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • znajomość ustawy Prawo budowlanie
 • znajomość ustawy Prawo wodne
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość KPA
 • znajomość rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania tych wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • znajomość rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 • znajomość rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • znajomość rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
 • znajomość rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT
 • znajomość rozporządzenia w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 • znajomość rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 • znajomość rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
 • znajomość systemów informacji o terenie oraz standardów wymiany danych ewidencyjnych i geodezyjnych (GML, SWING, SWDE)
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.05.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Wydział Organizacji i Rozwoju
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
  lub składać w pok. 0200 z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej GK/KGK /01/05/2017”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.

Drukuj Email