logo gisplay

Specjalista ds. administrowania bazą danych w UKE (Warszawa)

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista do spraw: administrowania bazą danych o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych związaną z Punktem Informacyjnym ds. Telekomunikacji w Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Adres urzędu:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. M. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

WARUNKI PRACY

-   Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
-   Możliwość poruszania się po budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych – obecność podjazdu;
-   Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
-   Praca na drugim piętrze, w pokoju, który jest klimatyzowany;
-   Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
-   Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

ZAKRES ZADAŃ

 • Uczestniczenie w projektowaniu, budowie i wdrożeniu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (v.2);
 • Udział w wykonywaniu analiz w celu weryfikacji poprawności i racjonalności danych przekazanych do obecnie istniejącego Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji;
 • Udział w gromadzeniu i przetwarzaniu danych o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, zgromadzonych w obecnie istniejącym Punkcie Informacyjnym ds. Telekomunikacji oraz wykonywanie analiz (w tym przestrzennych) w tym zakresie;
 • Uczestniczenie w przygotowaniu i monitorowaniu przebiegu procesów geoprzetwarzania danych w zakresie infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych, zgromadzonych za pośrednictwem obecnie istniejącego Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji;
 • Przygotowywanie materiałów kartograficznych, związanych z danymi zgromadzonymi w obecnie istniejącym Punkcie Informacyjnym ds. Telekomunikacji na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 • Uczestniczenie w sporządzaniu analiz dotyczących wpływu wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej na koszty budowy i utrzymania sieci szerokopasmowych oraz innych analiz np. związanych z Punktem Informacyjnym ds. Telekomunikacji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w zakresie sporządzania analiz danych statystycznych i przestrzennych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • Znajomość ustawy: Prawo telekomunikacyjne, o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych;
 • Znajomość zagadnień z zakresu telekomunikacji umożliwiających ocenę wartości merytorycznej rozpatrywanych danych i informacji;
 • Znajomość rynku telekomunikacyjnego oraz wiedza z zakresu eksploatacji systemów teleinformatycznych;
 • Umiejętność: obsługi komputera (MS Office, szczególnie programu MS Excel, pozwalająca na tworzenie tabel, zestawień oraz wykresów), posługiwania się innymi aplikacjami wykorzystywanymi w procesie gromadzenia danych np. Oracle, posługiwania się aplikacjami służącymi do analizy danych przestrzennych np. ARCGis;
 • Umiejętność: sporządzania analiz, precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów;
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.06.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji i Kadr
  ul. M. Kasprzaka 18/20
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „Starszy specjalista – DART/WGD/9”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do udziału w naborze.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.
W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania
w placówce pocztowej.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.
Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
-   sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
-   test wiedzy;
-   test językowy;
-   test kompetencyjny;
-   zadanie praktyczne;
-   rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 426 oraz pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Drukuj Email