logo gisplay

Specjalista ds. GIS w Komendzie Głównej Policji (Warszawa)

Komenda Główna Policji w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Główny specjalista w Sekcji Systemu Wspomagania Dowodzenia Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego Biura Łączności i Informatyki

Ogłoszenie o naborze nr 11568 z dnia 01.06.2017 r.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Olszewska 6, 02-793 Warszawa

Adres urzędu:

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

ZAKRES ZADAŃ

 • opracowywanie informacji przestrzennych, poprzez dokonywanie fuzji produktów i materiałów geoprzestrzennych,
 • koordynowanie realizacji całości działań w zakresie podejmowanych w Wydziale, dotyczących informacji przestrzennych,
 • udostępnianie opracowanych informacji przestrzennych zgodnie z potrzebami komórek organizacyjnych resortu niezbędnych m. in. do przygotowania analiz,
 • opracowywanie założeń i projektów geoportali wewnętrznych i zewnętrznych, tworzonych w ramach systemu „Środowisko przetwarzania danych przestrzennych”, stosownie do zapotrzebowania komórek organizacyjnych oraz przygotowywanie i aktualizowanie warstw informacyjnych publikowanych i udostępnianych danych,
 • zapewnianie wsparcia specjalistyczną wiedzą techniczną personelowi oraz użytkownikom informacji przestrzennych,
 • koordynowanie finansowania projektów oraz innych przedsięwzięć z zakresu systemów informacji przestrzennych,
 • projektowanie i planowanie zmian w zakresie eksploatowanych narzędzi udostępniania i przetwarzania informacji i danych o charakterze przestrzennym.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku: geografia, kartografia, systemy GIS, teledetekcja lub geoinformatyka lub wykształcenie wyższe magisterskie oraz studia podyplomowe w zakresie: systemy GIS, teledetekcja lub geoinformatyka,
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 5 lat doświadczenia w pracy związanej z przetwarzaniem informacji przestrzennej ukierunkowanej na wspomaganie procesów decyzyjnych lub zarządzanie infrastrukturą sieciową,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej oraz kształcenie i samokształcenie merytoryczne w tym języku,
 • znajomość zasad pozyskiwania danych o charakterze przestrzennym,
 • znajomość oprogramowania umożliwiającego pozyskanie oraz wizualizację danych przestrzennych (np. ESRI, INTERGRAPH, QGIS itp.),
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji,
 • umiejętność projektowania i implementacji narzędzi w językach programowania Python i JavaScript z wykorzystaniem baz danych (PostgreSQL, MySQL, ORACLE),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie w opracowaniu produktów z wykorzystaniem danych LIDAR,
 • przeszkolenie z obsługi oprogramowania ArcGIS 10.0,
 • przeszkolenie z tworzenia opracowań informacji przestrzennych (GIS),
 • przeszkolenie z zakresu specjalistycznej wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznej w zakresie obsługi aplikacji GIS,
 • przeszkolenie z zakresu administrowania Uniwersalnym Modułem Mapowym,
 • przeszkolenie z zakresu umiejętności posługiwania się SQL i PL/SQL,
 • przeszkolenie z zakresu posługiwania się językiem Visual BASIC, PHYTON,
 • przeszkolenie z zakresu obsługi mobilnych systemów operacyjnych,
 • przeszkolenie z zakresu umiejętności konfiguracji oprogramowania mobilnych map,
 • przeszkolenie z zakresu konfiguracji sprzętowej mobilnych terminali noszonych i przewoźnych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (min. B2), umożliwiająca swobodne komunikowanie się oraz udział w ewentualnych spotkaniach z partnerami zagranicznymi,
 • umiejętność łączenia wyników analiz przestrzennych z innymi źródłami,
 • umiejętność pracy w zespole i szybkiego uczenia się,
 • umiejętność organizowania pracy własnej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego,
 • kopia prawa jazdy kat. B,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkoleń.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.06.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „główny specjalista 3/BŁiI-SWD/BKGP 11/17”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Decyduje data stempla pocztowego.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/
Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 3,400 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Drukuj Email