logo gisplay

Geodeta w Dziale Geodezji (Łódź)

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

Młodszy Geodeta lub Geodeta, Podinspektor lub Inspektor

uzależnione od wykształcenia i stażu pracy
w Dziale Geodezji

Wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy
Termin składania ofert: 04 września 2019 roku

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • rozpatrywanie wniosków o podział nieruchomości:
  • kompletowanie wymaganych dokumentów w łączności z wnioskodawcą i geodetą uprawnionym
  • uzyskanie i analiza opinii urbanistycznych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
  • redakcja postanowień i decyzji
 • aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów:
  • przygotowanie i analiza dokumentacji
  • redakcja postanowień i decyzji
 • rozpatrywanie wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej:
  • przygotowanie i analiza dokumentacji
  • redakcja zaświadczeń i decyzji
 • rozpatrywanie wniosków o ustalenie numerów adresowych:
  • przygotowanie i analiza dokumentacji
  • redakcja zawiadomień o ustaleniu numeru adresowego
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji gromadzonej przez Dział Geodezji w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
 • współdziałanie ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Łódzkiego Ośrodka Geodezji w zakresie zadań realizowanych przez Dział Geodezji
 • wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonego, czynności i obowiązków określonych przez przełożonego oraz innych zadań należących do kompetencji Działu Geodezji.

Wymagania:

Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm.),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekraczającym wymogi ustawowe, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji, a w przypadku zatrudnienia, na czas realizacji umowy o pracę – wymagany druk oświadczenia do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku geodezja, administracja publiczna, geografia, zarządzanie nieruchomościami
 • bardzo dobra znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rozporządzeń: w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w sprawie miejscowości, ulic i adresów oraz w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 • znajomość procedur związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz przepisów prawa w zakresie geodezji, gospodarki nieruchomościami oraz administracji
 • umiejętność czytania dokumentacji geodezyjno-prawnej
 • umiejętność redagowania pism
 • znajomość obsługi komputera
 • kreatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy własnej

Wymagania dodatkowe:

 • staż pracy w jednostkach administracji publicznej
 • mile widziana znajomość oprogramowania POD lub innego oprogramowania do prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów, Geo-Info, i.adres
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie *
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;*
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych *
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji *
 • cv i list motywacyjny

* druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście w sekretariacie ŁOG, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Młodszy Geodeta, Geodeta, Podinspektor lub Inspektor” na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź w terminie do dnia 04 września 2019 r.

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018