logo gisplay

Geodeta w Dziale Geodezji (Łódź)

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

Młodszy Geodeta lub Geodeta

uzależnione od wykształcenia i stażu pracy
w Dziale Geodezji

Wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy
Termin składania ofert: 14 lipca 2017 r.

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • rozpatrywanie wniosków o podział nieruchomości:
  • kompletowanie wymaganych dokumentów w łączności z wnioskodawcą i geodetą uprawnionym
  • uzyskanie i analiza opinii urbanistycznych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
  • redakcja postanowień i decyzji
 • rozpatrywanie wniosków o aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów
  • przygotowanie i analiza dokumentacji
  • redakcja postanowień i decyzji
 • rozpatrywanie wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  • przygotowanie i analiza dokumentacji
  • redakcja zaświadczeń i decyzji
 • rozpatrywanie wniosków o ustalenie numerów adresowych
  • przygotowanie i analiza dokumentacji
  • redakcja zawiadomień o ustaleniu numeru adresowego
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji gromadzonej przez Dział Geodezji w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
 • współdziałanie ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Łódzkiego Ośrodka Geodezji w zakresie zadań realizowanych przez Dział Geodezji
 • wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonego, czynności i obowiązków określonych przez przełożonego oraz innych zadań należących do kompetencji Działu Geodezji.

Wymagania:

Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016, poz. 922 tj.)

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o kierunku geodezja
 • minimum 2-letni staż pracy w jednostkach administracji publicznej
 • bardzo dobra znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rozporządzeń: w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 • znajomość procedur związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz przepisów prawa w zakresie geodezji, gospodarki nieruchomościami oraz administracji
 • umiejętność czytania dokumentacji geodezyjno-prawnej
 • znajomość oprogramowania do prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów
 • umiejętność redagowania pism
 • znajomość obsługi komputera
 • kreatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy własnej

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziana znajomość oprogramowania POD, Geo-Info, i.adres
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie*
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;*
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*
 • cv i list motywacyjny

* druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście w sekretariacie ŁOG, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Młodszego Geodety lub Geodety” na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź w terminie do dnia 14 lipca 2017r.

Drukuj Email