logo gisplay

Starszy specjalista w Wydziale Ochrony Przeciwpowodziowej i Suszy w KZGW (Warszawa)

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista w Wydziale Ochrony Przeciwpowodziowej i Suszy, Departament Planowania i Zasobów Wodnych

Ogłoszenie o naborze nr 12937

Adres urzędu:

ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

ZAKRES ZADAŃ

 • udział w pracach związanych z przygotowaniem jednolitych baz danych przestrzennych na potrzeby opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego i planów zarządzania ryzykiem powodziowym
 • udział we wdrażaniu Dyrektywy 2007/60/WE, w szczególności prowadzenie prac dotyczących opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego
 • współpraca z regionalnymi zarządami gospodarki wodnej, centrami modelowania powodzi i suszy oraz innymi instytucjami, w tym wymiana danych, służąca opracowaniu wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego i planów zarządzania ryzykiem powodziowym
 • koordynacja prac związanych z wdrażaniem i użytkowaniem systemów GIS niezbędnych dla pracy wydziału
 • udział w pracach mających na celu opracowanie map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego i planów zarządzania ryzykiem powodziowym
 • udział w spotkaniach i pracach międzynarodowych grup roboczych dotyczących zarządzania ryzykiem powodziowym oraz zmian klimatu
 • przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje poselskie, pisma, skargi i wnioski w zakresie właściwości stanowiska
 • współudział w pracach zespołu monitorującego sytuacje kryzysowe w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w tym udział w przygotowaniu informacji na temat aktualnego stanu zagrożenia powodziowego na podstawie dostępnych danych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej, planowania przestrzennego, GIS lub kierunków pokrewnych
 • staż pracy: 3 lata w tym 1 rok czynnej pracy w środowisku GIS
 • dobra znajomość oprogramowania GIS
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • umiejętność analizowania problemów i proponowania sposobów ich rozwiązywania
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, kryzysowych oraz pod presją czasu
 • znajomość przepisów ustawy Prawo wodne w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w organach administracji publicznej w dziale gospodarka wodna lub ochrona środowiska
 • dobra znajomość oprogramowania: ArcGIS i GeoMedia
 • posiadanie dostępu do informacji niejawnych lub gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej
 • dyspozycyjność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • posiadanie dostępu do informacji niejawnych lub gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.07.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
  ul. Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa
  w godzinach pracy urzędu: 8:15 - 16:15
  (VI piętro, pok. 636 - kancelaria)

INNE INFORMACJE:

Poszukiwany jest kandydat na czas przewidywanej usprawiedliwionej nieobecności pracownika korpusu służby cywilnej.
Dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "DPZW/ops/10-1/2017/Z".


Drukuj Email