logo gisplay

Stanowisko ds. postępowań geodezyjnych (Poznań)

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego w Poznaniu GEOPOZ poszukuje osoby na:

Stanowisko ds. postępowań geodezyjnych

Wymiar etatu: pełny

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę na zastępstwo

Nr referencyjny ZG-ZKS.11001.8.2017

Termin składania ofert: 21.08.2017 r.

Zakres podstawowych czynności

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, z urzędu i na wniosek, w sprawach;
 • Zlecanie opracowań geodezyjnych w ramach wykonania zastępczego;
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących podstaw i poprawności danych zasobu, a w uzasadnionych przypadkach pozyskiwanie dodatkowych dokumentów/ informacji w celu poprawy i uzupełnienia danych;
 • Prowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie zgodności danych z podstawą wpisów, jak też zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie;
 • Współuczestnictwo w pracach dotyczących rozwoju systemu teleinformatycznego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Przygotowywanie dokumentacji do przetargu i prace związane z nadzorem nad przebiegiem prac wykonywanych przez wyłonionego wykonawcę;

Wymagania niezbędne

 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Wykształcenie: wyższe – geodezja i kartografia lub średnie geodezyjne;
 • Umiejętność obsługi komputera (Pakiet Office). Wymagania dodatkowe;
 • Doświadczenie zawodowe w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej lub w administracji publicznej, bądź jako wykonawca prac geodezyjnych.

Wymagane dokumenty

 • CV – imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Oświadczenie o: pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,nieposzlakowanej opinii.
 • Kopie: świadectw pracy/dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy.

Treść ogłoszenia

 

 

Drukuj Email