logo gisplay

Starszy specjalista ds. przetwarzania i analiz danych (Warszawa)

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Starszy specjalista ds. przetwarzania i analiz danych w celu realizacji I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w Wydziale Metod Ilościowych w Departamencie Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego

Wymiar etatu: 1,00

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: 01-211 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 18/20

Główne obowiązki:

 • przetwarzanie danych o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych oraz wykonywanie analiz (w tym przestrzennych);
 • uczestniczenie w procesie weryfikacji, standaryzacji, poprawy i wzbogacania danych o zakończeniach sieci i świadczonych usługach szerokopasmowych;
 • przygotowywanie bazy danych o infrastrukturze i usługach szerokopasmowych wraz ze współrzędnymi geograficznymi punktów adresowych;
 • przygotowywanie i monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania informacji geograficznej pochodzącej z inwentaryzacji infrastruktury i usług oraz innych zbiorów państwowych;
 • przygotowywanie analitycznych modeli wyliczania kosztów budowy sieci telekomunikacyjnych;
 • opracowywanie metodologii szacowania popytu na usługi szerokopasmowe.

Warunki pracy

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
 • możliwość poruszania się po budynku, w którym znajdują się windy;
 • praca na pierwszym piętrze, w pokoju, który nie jest klimatyzowany;
 • toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie sporządzania analiz danych (w tym danych geograficznych);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość przepisów: ustawy Prawo telekomunikacyjne, o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych;
 • znajomość zagadnień z zakresu telekomunikacji umożliwiających ocenę wartości merytorycznej rozpatrywanych danych i informacji oraz rynku telekomunikacyjnego;
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office, szczególnie programu MS Excel, pozwalająca na tworzenie tabel, zestawień oraz wykresów) oraz sporządzania analiz;
 • umiejętność obsługi aplikacji służących do analizy danych geograficznych np. ArcGIS, FME, Qgis oraz precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadanie rocznego doświadczenia zawodowego w zakresie sporządzania analiz danych (w tym danych geograficznych);
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Dokumenty należy przesłać do dnia: 22 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia do Urzędu) na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej Biuro Administracji i Kadr ul. M. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa z dopiskiem „Starszy specjalista – DART/WMI/5”

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl).

Inne informacje:

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane. W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania w placówce pocztowej. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.

Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

 • sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
 • test wiedzy;
 • test językowy;
 • test kompetencyjny;
 • zadanie praktyczne z zakresu MS Excel oraz umiejętność obsługi aplikacji służących do analizy danych geograficznych;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 426 oraz pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Drukuj Email