logo gisplay

Stanowisko ds. pozyskiwania i opracowywania informacji ze zdjęć lotniczych (Poznań)

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego w Poznaniu GEOPOZ poszukuje osoby na:

Stanowisko ds. pozyskiwania i opracowywania informacji ze zdjęć lotniczych

Wymiar etatu: pełny

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

Nr referencyjny ZG-ZKS.11000.12.2017

Termin składania ofert: 25.09.2017 r.

Zakres podstawowych czynności

Wykonywanie prac związanych z numerycznymi opracowaniami map wektorowych z zakresu fotogrametrii lotniczej za pomocą sprzętu typu stacja fotogrametryczna jako obserwator przyrządów stereoskopowych (praca w środowisku systemu informatycznego MicroStation–Mapa v8, przy stereodigitalizacji zdjęć lotniczych, z zapisem do bazy danych).

Wykonywanie prac fotogrametrycznych i geodezyjnych, w tym między innymi:

 • prowadzenie wizji i pomiarów terenowych w zakresie uzasadnionym technologicznie,
 • prowadzenie archiwum materiałów fotogrametrycznych (naziemnych i lotniczych),
 • prowadzenie prac fotogrametrycznych i geodezyjnych polegających na tworzeniu wektorowych rastrowych opracowań tematycznych.

Wymagania niezbędne

 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Wykształcenie: wyższe – geodezja lub fotogrametria;
 • Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1;
 • Zdolność widzenia stereoskopowego;
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pomiarów terenowych i prac kameralnych dotyczących wykonywania map;
 • Umiejętność obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu fotogrametrii i teledetekcji lub SIP;
 • Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie fotogrametrii i teledetekcji (zakres 7);
 • Znajomość zasad i umiejętność pracy na materiałach stanowiących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny;
 • Znajomość podstawowych zasad pracy na instrumentach fotogrametrycznych;
 • Znajomość podstawowych zasad pracy dotyczących przygotowania terenu pod nalot fotogrametryczny;
 • Znajomość podstawowych zasad pracy w środowisku MicroStation, Geo-Map, ArcGIS;
 • Znajomość podstawowych zasad pracy przy opracowywaniu zdjęć naziemnych;
 • Umiejętność pracy na lotniczych zdjęciach fotogrametrycznych.

Wymagane dokumenty

 • CV – imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Oświadczenie o: pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - nieposzlakowanej opinii.
 • Kopie: świadectw pracy/dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy. W przypadku składania aplikacji drogą elektroniczną – istnieje możliwość dołączenia dokumentów w formie załączników, bądź przedstawienia ich podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów, zobowiązany jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email