logo gisplay

Specjalista w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej w MIiB (Warszawa)

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Departamencie Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o naborze nr 15546

Adres urzędu:ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w pracach legislacyjnych, w tym opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych dotyczących zmian w systemie planowania przestrzennego w Polsce, w szczególności w zakresie związanym z tworzeniem, gromadzeniem, udostępnianiem i analizowaniem danych o zagospodarowaniu i użytkowaniu przestrzeni
 • Udział w pracach dotyczących budowy krajowego jednolitego systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego
 • Organizowanie i koordynowanie działań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu „zagospodarowanie przestrzenne”, w tym opracowywanie projektów planów udziału organów administracji w tworzeniu i funkcjonowaniu infrastruktury, współtworzenie rozwiązań organizacyjnych i prawnych właściwych dla tego rodzaju zbiorów i usług danych przestrzennych
 • Inicjowanie i realizowanie działań służących tworzeniu centralnego punktu dostępu do danych i informacji o aktach planowania przestrzennego
 • Monitorowanie przebiegu prac w zakresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej oraz jej rozwoju w „zagospodarowaniu przestrzennym”, a także we współpracy z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, Głównym Geodetą Kraju sporządzanie projektów informacji i sprawozdań dla Komisji Europejskiej
 • Opracowywanie rozwiązań technicznych w zakresie tematu „zagospodarowanie przestrzenne” zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów, w tym standaryzację danych przestrzennych
 • Udział w tworzeniu i wdrażaniu szkoleń systemowych dotyczących infrastruktury informacji przestrzennej w „zagospodarowaniu przestrzennym”, w szczególności obejmujących zagadnienia z zakresu tworzenia, aktualizacji i udostępniania metadanych, w tym współfinansowanych ze środków UE
 • Prowadzenie Punktu Kontaktowego Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym udostępnianie informacji niezbędnych do wdrożenia rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz do harmonizacji tych zbiorów i usług

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku: gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu, urbanistyka, geodezja, geografia
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego w co najmniej jednym z następujących obszarów: 1) w opracowywaniu aktów planowania przestrzennego: planu zagospodarowania przestrzennego województwa, lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem technologii GIS lub 2) w projektowaniu i użytkowaniu baz danych przestrzennych lub systemów informacji o terenie lub systemów informacji geograficznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość obowiązujących regulacji prawnych w obszarze: planowanego zagospodarowania przestrzennego, budowy i rozwijania infrastruktury informacji przestrzennej, zamówień publicznych
 • Biegła znajomość obsługi programów: MS Office, szczególnie programu MS Excel, pozwalająca na tworzenie tabel, zestawień oraz wykresów; QGIS
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.10.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa
  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DPP-153”, można przesłać lub złożyć w siedzibie MIB w Kancelarii Głównej w godzinach 8:15 – 16:15.

INNE INFORMACJE:

Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej http://mib.bip.gov.pl w zakładce Praca.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 630-16-25.

Drukuj Email