logo gisplay

Inspektor ds. GIS (Białogard)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor w Biurze Kontroli na Miejscu/Wydział ds. GIS Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego - stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS

Główne obowiązki:

 • identyfikowanie rozbieżności w wektorowych danych referencyjnych w Systemie Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS),
 • obsługa rozbieżności w systemie PZSIP zgodnie z obowiązującymi procedurami, w tym modyfikacja danych wektorowych LPIS,
 • modyfikacja danych wektorowych w odniesieniu do zidentyfikowanych rozbieżności z wykorzystaniem wszelkiej dostępnej dokumentacji i danych przestrzennych GIS umożliwiających ich przetwarzanie,
 • zatwierdzanie lub odrzucanie rozbieżności w systemie LPIS,
 • udostępnianie danych GIS na potrzeby kontroli na miejscu,
 • wektoryzacja działek rolnych na potrzeby kontroli na miejscu,
 • przygotowanie dokumentacji kontrolnej GIS w postaci cyfrowej do przygotowania w trakcie kontroli na miejscu metodą FOTO,
 • prowadzenie wyjaśnień z rolnikami w zakresie danych GIS,
 • skanowanie składanych w biurze powiatowym przez wnioskodawców materiałów graficznych (mapy, załączniki graficzne itp.) wykorzystywanych do budowy nowych warstw GIS systemu LPIS,
 • udział w kontroli administracyjnej w zakresie zadań Wydziału,
 • współpraca z pracownikami biura powiatowego w zakresie zadań Wydziału,
 • wdrażanie rekomendacji audytów prowadzonych przez Komisję Europejską (ETO, DAS) w zakresie działania Wydziału,
 • opiniowanie dokumentacji projektowej związanej z budową aplikacji wspierających procesy modyfikacji i tworzenia danych GIS w ramach prac Wydziału,
 • opiniowanie i tworzenie dokumentacji merytorycznej opisującej procesy modyfikacji tworzenia danych GIS w ramach prac Wydziału.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe – (preferowane: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, rolnicze, ochrona środowiska, geograficzne systemy informatyczne),
 • bardzo dobra znajomość zadań realizowanych przez ARiMR,
 • posiadanie wiedzy z zakresu rolnictwa,
 • umiejętność analizy dokumentacji wymaganej przy kontrolach;
 • czytanie map,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • samodzielność, dyspozycyjność.

Wymagania pożądane:

 • staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie płatności obszarowych w biurze powiatowym ARiMR w oparciu o ortofotomapę lub staż pracy w obszarze projektów GIS.,
 • doświadczenie w obszarze kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie płatności, pomiarów wektorowych, praca z systemami informacji przestrzennej, analiza ortofotomap, pomiary GPS.
 • umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi,
 • znajomość przepisów krajowych i unijnych w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej,
 • znajomość zagadnień w zakresie ewidencji gruntów i budynków,
 • praktyczna znajomość zagadnień technicznych w zakresie geodezji i kartografii (m.in. GIS).
 • odporność na stres, wysoka kultura osobista, etyka zawodowa,
 • zdolności analityczne, dokładność, odpowiedzialność,
 • staranność, rzetelność, efektywność w realizacji powierzonych zadań,
 • prawo jazdy kat. „B”,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych o treści: 1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARiMR moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. ,poz. 1666 ze zm.). 2.Przyjmuje do wiadomości, że: a)zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 00-175 Warszawa, Al. J. Pawła II 70, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r.,poz.922 ze zm.), b)przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania, c)obowiązek podania żądanych przez ARiMR danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), d)podanie danych w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. ,poz. 1666 ze zm.), jest dobrowolne.
 3. Ww. oświadczenie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 4. Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów (m.in. świadectwa pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopie potwierdzające wykształcenie, prawo jazdy itp.).

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 04 października 2017 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

Listownie pod adresem:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny ul. Władysława Szafera 10, 71-245 Szczecin z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru nr ref.: OR16/BKM/32/17

lub osobiście:

Kancelaria Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Szczecin, ul. Władysława Szafera 10 (kancelaria czynna w godz.: 730- 1530) Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru nr ref.: OR16/BKM/32/17

lub elektronicznie:

na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (z dopiskiem: OR16/BKM/32/17)

 

Drukuj Email