logo gisplay

Starszy specjalista w Zespole Geodezyjnym w ZDiUM (Wrocław)

Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Starszy specjalista w Zespole Geodezyjnym

Liczba lub wymiar etatu: 1


Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe geodezyjne,
 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, oraz geodezyjnej obsługi inwestycji,
 • udokumentowany co najmniej 5 letni staż pracy w zawodzie geodety,
 • praktyczna znajomość programu C-geo,
 • umiejętność obsługi biurowych programów komputerowych (pakiet MS Office),
 • sumienność, umiejętność pracy w zespole,

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B,

Główne zadania wykonywane na stanowisku objętym naborem:

 • współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego ZDiUM w zakresie pomiarów sprawdzających nowo wybudowanych i istniejących obiektów na terenach w zarządzie ZDiUM,
 • wykonywanie pomiarów geodezyjnych aktualizacyjnych, realizacyjnych i powykonawczych,
 • wykonywanie pomiarów przemieszczeń i odkształceń drogowych obiektów inżynierskich,

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca biurowa przy monitorze.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
We wrześniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.


7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień zawodowych,
 • kopie dokumentów potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii kandydata,
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922)”,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.


Kwestionariusz osobowy oraz wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny do pobrania na stronie internetowej http://bip.zdium.wroc.pl/dokumenty-rekrutacyjne-pliki-do-pobrania/

Dokumenty należy składać w terminie do: 18.10.2017 r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
z dopiskiem „Oferta na stanowisko starszego specjalisty w Zespole Geodezyjnym”

Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie spełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.
Dodatkowe informacje: (71) 37-60-767 lub osobiście w bud. A pok. 110.

Drukuj Email

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018