logo gisplay

Specjalista w Dziale Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Wrocław)

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista w Dziale Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Wydziale Geodezji i Kartografii

Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.:

 1. Zakładanie, prowadzenie i aktualizację zbiorów danych przestrzennych związanych z zadaniami własnymi wykonywanymi przez Geodetę Województwa, w tym Wojewódzkiej Bazy Ochrony Gruntów Rolnych.
 2. Współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi województwa dolnośląskiego przy zakładaniu, prowadzeniu i aktualizacji tematycznych baz danych oraz ich publikację na Geoportalu Dolnego Śląska.
 3. Realizację zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, poprzez powadzenie Geoportalu Dolnego Śląska.
 4. Współpracę z działającymi na terenie województwa dolnośląskiego jednostkami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii uczelniami, szkołami, organizacjami gospodarczymi i społeczno-zawodowymi w zakresie realizowanych spraw.
 5. Współpracę międzynarodową i międzyregionalną w zakresie geodezji i kartografii oraz Systemów Informacji Geograficznych.

Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

 1. Posiadać wykształcenie wyższe – wymagany kierunek geodezja lub kartografia, lub geoinformacja.
 2. Posiadać ogólną znajomość zagadnień związanych GIS oraz budową infrastruktury informacji przestrzennej.
 3. Posiadać znajomość oprogramowania specjalistycznego ArcGIS i innych programów geoinformatycznych.
 4. Posiadać znajomość zasad funkcjonowania samorządu województwa, wiedzę z zakresu finansów publicznych oraz zamówień publicznych, znajomość zagadnień i przepisów dotyczących administracji publicznej.
 5. Posiadać biegłą znajomość obsługi komputera i programów MS Office.

Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:

 1. Posiadać doświadczenie zawodowe w administracji geodezyjno-kartograficznej lub przedsiębiorstwach kartograficznych, geodezyjnych lub geoinformatycznych (praca, praktyka, staż).

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, zawierający aktualny numer telefonu kandydata,
 • kwestionariusz osobowy, na stronie UMWD
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku osób chcących skorzystać z przysługującego uprawnienia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) poświadczone własnoręcznym podpisem.

Dodatkowe dokumenty w przypadku posiadania przez kandydata:

1. doświadczenia zawodowego w administracji geodezyjno-kartograficznej lub przedsiębiorstwach kartograficznych, geodezyjnych lub geoinformatycznych (praca, praktyka, staż).

Dokumenty należy składać w Wydziale Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy Wybrzeżu J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław w pok. 419, w zamkniętej kopercie z napisem: Nabór na stanowisko: „specjalista w Dziale ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Wydziale Geodezji i Kartografii” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2017 r. do godz. 15.00.

Treść ogłoszenia na stronie UMWD

 

Drukuj Email

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018