logo gisplay

Stanowisko ds. ORSIP (Katowice)

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Stanowisko ds. ORSIP

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2 letni staż pracy,
 • znajomość obsługi pakietów biurowych,
 • znajomość zagadnień związanych z systemami informacji geograficznej (GIS) i infrastrukturami informacji przestrzennej,
 • umiejętność konfiguracji i zarządzania geobazami wielodostępnymi w tym ESRI, f) umiejętność konfiguracji i zarządzania ArcGIS Server-em,
 • Znajomość oprogramowania ArcGIS (ArcGIS Server, ArdMap),
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania pożądane:

 • minimum 3 letni staż pracy, w tym 2 lata na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • znajomość platformy Portal for ArcGIS oraz ArcGIS Online,
 • doświadczenie i umiejętności programistyczne w języku Python i JavaSript,
 • umiejętność pracy z bazami danych oraz konfiguracji i administracji (Oracle, Postgresql/Postgis),
 • podstawowa znajomość języka SQL, XML, JAVA,
 • znajomość oprogramowania QGIS, SAGA GIS,
 • znajomość oprogramowania ArcGIS (ArcGIS Server, ArcMap/ArcGIS PRO),
 • znajomość środowiska Windows Serwer, Linux na poziomie administratora,
 • znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją (technologia VMWare, Hyper-V),
 • podstawowa znajomość sieci LAN WAN oraz CISCO IOS w tym projektowanie i wdrażanie VPN,
 • znajomość metodyk zarządzania projektami - klasyczne i zwinne,
 • znajomość standardów OGC i norm ISO związanych z usługami sieciowymi danych przestrzennych,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie tworzenia i użytkowania krajowej infrastruktury informacji przestrzennej,
 • umiejętność prowadzenia spotkań, dyskusji, negocjacji,
 • łatwość nawiązywania kontaktów.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • realizować zadania:
 • backup systemu i baz danych,
 • zarządzanie użytkownikami,
 • zasilanie systemu danymi,
 • wsparcie administratorów i użytkowników systemu,
 • współpraca z Wykonawcą systemu geobazy ORSIP w ramach prac gwarancyjnych i asysty technicznej,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu ORSIP oraz dbanie o jego bezpieczeństwo, aktualność i dostępność,
 • współpraca i współdziałanie z JST i innymi podmiotami w zakresie wymiany danych (w tym: pozyskiwanie i udostępnianie danych m.in. w ramach usług sieciowych - WMS, WFS, CSW),
 • implementowanie rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność i harmonizację zbiorów i usług danych przestrzennych,
 • działania upowszechniające ORSIP (organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń),
 • realizacja projektów rozwojowych,
 • współpraca z Wykonawcami aplikacji w zakresie integracji systemów ORSIP z systemami zewnętrznymi,
 • nadzór nad komponentami integracyjnymi systemów ORSIP,
 • opracowywanie i utrzymywanie w aktualności dokumentacji w zakresie integracji systemów,
 • współpraca z Partnerami w zakresie integracji GIS,
 • wdrażanie rozwiązań integrujących,
 • udział w pracach rozwojowych infrastruktury teleinformatycznej w tym analiza potrzeb, opracowywanie koncepcji oraz niezbędnych dokumentów,
 • przygotowywanie do realizacji projektów rozwojowych w obszarze elektronicznych usług publicznych w tym analiza potrzeb, opracowywanie koncepcji i niezbędnej dokumentacji,
 • udział w pracach związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań dla systemu ORSIP,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz rozwiązywaniu problemów prawnych w obszarze e-administracji,
 • zakupy aplikacji,
 • udział w opracowywaniu dokumentacji do projektów i zadań dot. rozwoju e-usług,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika zespołu.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wzory oświadczeń oraz kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie załączone są do ogłoszenia o naborze pod adresem http://www.e-slask.pl/bip/index.php?s=15&r=1356608450.

Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. ORSIP" w sekretariacie Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego pokój 206 ul. Powstańców 34 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.30 w terminie do dnia 20 listopada 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. (od godz. 9.00) w siedzibie Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach przy ul. Powstańców 34, II piętro, pok. 214.

Drukuj Email

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018