logo gisplay

Specjalista do spraw geodezji (Białystok)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw geodezji w Wydziale Nieruchomości Oddziału GDDKiA w Białymstoku

Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2018 r.

Adres urzędu:

Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie działań w celu ujawnienia w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości: podziałów nieruchomości, zmiany użytków, przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz ustanowienia/wygaszenie tytułów prawnych trwałego zarządu i ograniczeń na rzecz Generalnej Dyrekcji,
 • prowadzenie kontroli wykonawstwa, merytoryczne odbiory i rozliczanie zleconych robót geodezyjnych i geodezyjno-prawnych, współpraca w opracowaniu dokumentacji projektowej i geodezyjnej do decyzji ZRID,
 • przygotowanie oświadczeń o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane dla potrzeb drogownictwa, współpraca z zewnętrznymi wykonawcami w procesie uzyskiwania prawa do terenu pod planowane inwestycje w celu przygotowania inwestycji do realizacji,
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod pasy drogowe oraz prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości zamiennych oraz z wynajmowaniem lokali zamiennych,
 • prowadzenie ewidencji nieruchomości,
 • dokonywanie opisu stanu nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID,
 • współpraca z właściwymi organami w zakresie realizacji prac scaleniowych i scaleniowo – wymiennych, udział w radach technicznych, ZOPI i KOPI oraz konsultacjach społecznych,
 • prowadzenie archiwum dokumentacji geodezyjno–prawnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenie w zakresie geodezji, gospodarki nieruchomościami lub w drogownictwie.
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu: specustawy drogowej, geodezji, gospodarki nieruchomościami, postępowania administracyjnego, zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w jednostkach administracji publicznej
 • szkolenia z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, gospodarki nieruchomościami, przepisów o przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych,
 • znajomość przepisów związanych z procesem inwestycyjnym, znajomość zasad szacowania nieruchomości,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Białymstoku
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul, Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

  Dokumenty można składać osobiście – na parterze w siedzibie urzędu (pn.-pt., 8:15 -15:00).

INNE INFORMACJE:

Inne informacje:
Informacja o metodach naboru:
- weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- test wiedzy (uzależniony od liczby kandydatów/tek),
- rozmowa kwalifikacyjna.

Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 664 58 29.

Drukuj Email

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018