logo gisplay

Specjalista ds. geoinformacji (Szczecin)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw geoinformacji w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 - Zespół do spraw Natura 2000 i rezerwatów

Ogłoszenie o naborze nr 23554 z dnia 07.03.2018 r.

Miejsce wykonywania pracy:Szczecin Adres urzędu:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Firlika 20; 71 - 637 Szczecin

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie, aktualizacja bazy danych GIS dotyczące form ochrony przyrody (w szczególności Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody), zagospodarowania przestrzennego i ocen oddziaływania na środowisko oraz pozyskiwanie danych do ww. baz od organów administracji samorządowej i rządowej w celu wykonywania obowiązków statutowych RDOŚ w Szczecinie
 • Weryfikacja i przygotowywanie załączników m.in. z opisem przebiegu granic oraz mapami do projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dotyczące rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 i ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów oraz przygotowywanie i weryfikacja wniosków o wprowadzenie zmian w standardowych formularzach danych obszarów Natura 2000 w celu wykonywania obowiązków statutowych RDOŚ w Szczecinie.
 • Tworzenie zasobów danych przestrzennych, zestawień i analiz oraz opracowywanie map tematycznych w celu realizacji ustawowych zadań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, a w szczególności spraw związanych z udostępnianiem społeczeństwu informacji o środowisku i jego ochronie w celu realizacji ustawowych praw społeczeństwa oraz projektów związanych z pozyskiwaniem funduszy ze źródeł zewnętrznych.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Regionalnej Dyrekcji w celu gromadzenia i publikacji informacji przestrzennej o charakterze merytorycznym.
 • Koordynacja w zamieszczaniu informacji przestrzennej na stronach internetowych oraz przygotowywanie materiałów informacyjnych, zestawień zbiorczych wyników analiz o charakterze merytorycznym dla komunikacji w celu budowania zaufania społeczeństwa względem RDOŚ w Szczecinie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy w administracji publicznej w obszarze ochrony przyrody, leśnictwa lub środowiska
 • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo Ochrony Środowiska, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie przyrody, o infrastrukturze informacji przestrzennej, o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • znajomość systemów informatycznych, operacyjnych i aplikacji WINDOWS MS Office,
 • znajomość specyfikacji systemów GIS,
 • znajomość formatów danych przestrzennych.
 • przeszkolenie ze znajomości systemów informacji przestrzennej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe profilowane z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, przyrody, leśnictwa, informatyczne lub geodezyjne;
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w zakresie prowadzenia bazy danych przestrzennych;
 • przeszkolenie z budowy i funkcjonowania programów komputerowych;
 • znajomość oprogramowania EWMAPA, MAPINFO, Arc GIS;
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność organizacji pracy i stanowiska pracy.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Firlika 20; 71 - 637 Szczecin
  z dopiskiem (konkurs do WOPN-ON- geoinformacja)

Drukuj Email

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018