logo gisplay

Geodeta (Łódź)

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

Młodszego Geodety, Geodety lub Starszego Geodety uzależnione od wykształcenia i stażu pracy w Dziale Ewidencji Gruntów i Budynków

Wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy
Termin składania ofert:  22 marca 2019 r.

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przyjmowanie, rejestracja i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • przyjmowanie, rejestracja wniosków o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej z PZGiK,
 • naliczanie opłat za zamówione materiały oraz wystawianie dokumentów obliczenia opłaty,
 • prowadzenie rejestru zgłoszeń, rejestru wniosków
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i rejestrowanie zbiorów danych lub innych opracowań powstałych
  w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • redakcja mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej,

Wymagania:

Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z późn. zm.),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o profilu geodezyjnym lub pokrewne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość procedur związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i przepisów wykonawczych, Ustawa o Infrastrukturze  Informacji Przestrzennej , KPA,
 • bardzo dobra obsługa komputera w szczególności w zakresie pakietu MS Office,
 • znajomość oprogramowań niezbędnych do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego,
 • znajomość oprogramowania do prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów,

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia, zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, sumienność, dokładność, zaangażowanie, dyspozycyjność
 • doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania w szczególności: Geo-Info Ośrodek, Geo-Info Mapa, POD.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • cv i list motywacyjny

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście w sekretariacie Łódzkiego Ośrodka Geodezji, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Młodszego Geodety, Geodety, Starszego Geodety, Inspektora lub Starszego Inspektora w Dziale Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych” w terminie do dnia 22 marca 2019r. na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.

 

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018