logo gisplay

Starszy inspektor do spraw obsługi systemów informacji przestrzennej (Warszawa)

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:

Starszy inspektor do spraw: obsługi systemów informacji przestrzennej (GIS) w Zespole ds. Informacji Przestrzennej w Departamencie Zarządzania Zasobami Przyrody

ZAKRES ZADAŃ

 • Zbieranie i analizowanie aktów prawnych w celu zapewnienia rzetelnej informacji przestrzennej w centralnym rejestrze form ochrony przyrody na temat przebiegu granic i lokalizacji form ochrony przyrody
 • Uczestniczenie w pracach związanych z przygotowaniem przestrzennych baz danych Zespołu do spełnienia wymogów Dyrektywy INSPIRE.
 • Obsługa systemu informacji przestrzennej typu desktop w celu wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Przetwarzanie i analizowanie oraz przygotowywanie zestawień, opracowań, zobrazowań kartograficznych z przestrzennych baz danych Zespołu w celu udostępnienia informacji przestrzennej
 • Gromadzenie i przetwarzanie informacji dot. rozmieszczania siedlisk i gatunków pochodzących ze źródeł urzędu, jak też innych jednostek i instytucji
 • Prowadzenie spraw z zakresu Wspólnej Bazy Danych o Wyznaczonych Obszarach (CDDA) w celu przekazywania informacji o obszarach chronionych wyznaczonych na podstawie prawa krajowego do Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). Pełnienie roli Krajowego Punktu Referencyjnego do spraw współpracy z EEA w zakresie CDDA. Przygotowywanie, weryfikowanie i przekazywanie zgodnie z harmonogramem danych CDDA do EEA.
 • Zarządzanie informacjami i aktualizowanie witryny "System wymiany o różnorodności biologicznej (CHM)" w celu umożliwienia wymiany danych pomiędzy osobami i instytucjami w kraju i za granicą zainteresowanymi informacjami o różnorodności biologicznej w Polsce. Pełnienie roli Krajowego Punktu Kontaktowego CHM w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej oraz współpraca z EEA w zakresie CHM.
 • Uczestnictwo w zakresie merytorycznym w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w celu realizacji pozostałych zadań przypisanych do stanowiska

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie nauk przyrodniczych, geograficznych, inżynieryjno-technicznych lub informatycznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym -B1
 • znajomość oprogramowania GIS typu desktop (ArcGIS, Geomedia, QGIS, SAGA GIS, gvSIG, GRASS)
 • znajomość oprogramowania biurowego (MS Office, Libre Office)
 • znajomość prawa krajowego w zakresie form ochrony przyrody i centralnego rejestru form ochrony przyrody
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o specjalizacji z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS) lub podyplomowe z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS)
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy w administracji publicznej
 • kursy lub szkolenia z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym - B2
 • znajomość prawa krajowego i europejskiego w zakresie udostępniania informacji publicznej i o środowisku
 • znajomość prawa krajowego w zakresie informacji przestrzennej

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.02.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie
  „starszy inspektor GDOŚ/DZP/3/2019”

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018