logo gisplay

Główny specjalista w Biurze Geodety Województwa (Poznań)

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Biuro Geodety Województwa poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Głównego specjalista

Liczba etatów: 2

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub geoinformatycznym lub wykształcenie wyższe pokrewne uzupełnione studiami podyplomowymi z obszaru informatyki lub geoinformatyki.

Zakres obowiązków:

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za wykonywanie obowiązków mających
na celu spełnienie wymogów Dyrektywy INSPIRE, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
a także zapisów wynikających ze Strategii Województwa Wielkopolskiego dotyczących Systemu  Informacji  Przestrzennej  Województwa  Wielkopolskiego (SIPWW), tj.:

 • realizację zadań dotyczących wdrażania SIPWW, w szczególności:
  • przygotowywanie treści merytorycznej i weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi, w tym przede wszystkim specyfikacji technicznych, harmonogramów, umów, ustalanie warunków udziału i kryteriów oceny ofert oraz udział w pracach komisji przetargowych dla zamówień publicznych;
  • prowadzeniu bieżącego nadzoru merytorycznego przy realizacji projektu SIPWW, w tym współdziałanie z wykonawcami projektu podczas prac wdrożeniowych i odbiorach;
 • realizację zadań dotyczących funkcjonowania, utrzymania, w tym rozwoju infrastruktury  informacji  przestrzennej, w szczególności:
  • zarządzanie Geoportalem SIPWW oraz administrowanie portalem informacyjnym SIPWW;
  • administrowanie aplikacjami GIS, serwerami danych przestrzennych, środowiskiem bazodanowym, szyną usług, oprogramowaniem zarządzającym, w tym przydzielanie dostępu  do  funkcjonalności  SIPWW oraz zarządzanie systemami operacyjnymi na potrzeby SIPWW;
  • wsparcie techniczne w zakresie tworzenia informacji przestrzennej dla osób prowadzących zbiory danych tematycznych w departamentach i biurach UMWW i WSJO oraz przydzielanie uprawnień dostępu do danych SIPWW;
  • udostępnianie danych i usług danych przestrzennych oraz administrowanie usługami przestrzennymi SIPWW, w tym m.in.: publikowanie, uruchamianie, przydzielanie zasobów dla usług; nadawanie uprawnień użytkownikom do usług;
  • prowadzenie helpdesku dla użytkowników systemu SIPWW.
 • dbanie o rozwój Geoportalu, zgodnie z oczekiwaniami użytkowników i postępem technicznym, w tym testowanie, wdrażanie i integracja produktów/danych/usług SIPWW;
 • opracowywanie m.in.: pism, informacji, sprawozdań, protokołów, raportów, zestawień

w zakresie powierzonych obowiązków, w tym ich parafowanie i/lub podpisywanie;

Wymagania niezbędne

 • min. 4 letni staż pracy w obszarze IT lub GIS;
 • umiejętność analitycznego myślenia, diagnozowania i rozwiązywania problemów oraz podejmowania  decyzji;
 • samodzielność, zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o samorządzie województwa, Prawo zamówień publicznych, kpa, kpc i kc,
 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemów GIS;
 • doświadczenie w np. administrowaniu geoportalem, aplikacjami, serwerami danych przestrzennych, środowiskiem bazodanowym, szyną usług, oprogramowaniem zarządzającym, zarządzaniu systemami operacyjnymi, w tworzeniu, udostępnianiu, konfigurowaniu, monitorowaniu usług danych przestrzennych;
 • determinacja do rozwoju i poszerzania kompetencji w obszarze geoinformatyki;
 • zdolność przestrzennego myślenia;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • samodyscyplina, komunikatywność;
 • prawo jazdy kat. B

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Siedziba Biura Geodety Województwa przy ulicy Kościuszki 95 w Poznaniu. Stanowisko związane z pracą przy komputerze.

Budynek wyposażony jest w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 4. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  Oświadczenia do druku – pobierz
 5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 18 marca 2019 r.

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
  Departament Organizacyjny i Kadr
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań 
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018