logo gisplay

Inspektor wojewódzki ds. katastru i nieruchomości (Białystok)

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Starszy inspektor wojewódzki do spraw: katastru i nieruchomości w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ogłoszenie o naborze nr 47842 z dnia 21.05.2019 r.

Miejsce wykonywania pracy: Białystok

Adres urzędu:

Podlaski Urząd Wojewódzki
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

ZAKRES ZADAŃ

 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w II instancji z zakresu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), scalania i wymiany gruntów oraz zagospodarowania wspólnot gruntowych;
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi składane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz udział w rozprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym;
 • rozpatrywanie skarg od osób fizycznych i załatwianie ich w formie pisemnej;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie 1 lub 2 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.);
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 908 z późn. zm.);
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703 t.j.);
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 393 t.j.);
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 z póżn. zm.);
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.);
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne;
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obszarze administracji geodezyjnej;
 • posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie 1 i 2 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania uprawień w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania uprawień w dziedzinie geodezji i kartografii;

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.06.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Podlaski Urząd Wojewódzki
  Biuro Organizacji i Kadr
  Oddział Kadr i Szkolenia, pok. 37
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok
  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – ogłoszenie nr ……”.

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018