logo gisplay

Inspektor w Referacie Postępowań Administracyjnych w Wydziale Geodezji (Katowice)

Prezydent Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor  w Referacie Postępowań Administracyjnych w Wydziale Geodezji

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie:
  • wyższe o kierunku lub specjalności: geodezja lub gospodarka nieruchomościami i udokumentowany minimum 3-letni staż pracy albo
  • średnie geodezyjne i udokumentowany minimum 5-letni staż pracy,
 • udokumentowane minimum 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub na stanowiskach administracyjnych w organach administracji publicznej,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o gospodarce nieruchomościami - w zakresie dokonywania podziałów nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej w związku z dokonanym podziałem nieruchomości,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,
 • umiejętność obsługi programów biurowych MS Office: Word, Excel - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów oraz bazy danych elektronicznej księgi wieczystej,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • systematyczność, skrupulatność,
 • komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • przeprowadzała postępowania administracyjne z zakresu podziałów nieruchomości, w tym przygotowywała projekty decyzji i postanowień,
 • wykonywała czynności związane z ustalaniem opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości w ramach stosowanej procedury administracyjnej.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Francuska 70 /budynek wyposażony windę/,
 • praca przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca umiejętności radzenie sobie ze stresem oraz współpracy z jednostkami i komórkami organizacyjnymi, zlokalizowanymi w różnych budynkach na terenie Katowic, jak również bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem zewnętrznym oraz jednostkami wykonawstwa geodezyjnego.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W sierpniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • w przypadku wykształcenia wyższego - kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • w przypadku wykształcenia średniego - kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 5-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających okres minimum 6-miesięcznego doświadczenia zawodowego w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub na stanowiskach administracyjnych w organach administracji publicznej /przez doświadczenie zawodowe rozumie się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: Nabór Nr OZ/119/2019 na stanowisko urzędnicze - inspektor - w Wydziale Geodezji w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartek w godzinach od 7.30 do 17.00, w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2019 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

 

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018