logo gisplay

Starszy inspektor ds. kontroli jakości danych przestrzennych (Warszawa)

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Starszy inspektor do spraw: kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Fotogrametrii i Teledetekcji (FOTO) w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

Miejsce wykonywania pracy:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Olbrachta 94B
01-102 Warszawa

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizacja kontroli jakości danych i materiałów wchodzących w skład baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, w celu sprawnej obsługi bieżących zadań Wydziału
 • Uczestniczenie w odbiorach produktów realizowanych w ramach zadań Wydziału oraz bieżąca współpraca z pozostałymi zespołami w celu efektywnej realizacji pracy, w tym bieżące raportowanie i sprawozdawczość prac kontroli jakości.
 • Udział w przygotowywaniu propozycji rozwiązań niestandardowych problemów w zakresie kontroli jakości danych przestrzennych w celu terminowej i zgodnej z założeniami realizacji umów na produkcję jakości danych przestrzennych
 • Udział w bieżącej współpracy na linii Zamawiający-Wykonawcy w zakresie zagadnień merytorycznych, w tym udział w przygotowywaniu wkładu do pism oraz wspieranie współpracy z interesariuszami w zakresie merytorycznym, w celu zapewnienia efektywnej obsługi bieżących zadań Wydziału
 • Uczestniczenie w pracach związanych z tworzeniem, specyfikacji technicznych, standardów i dobrych praktyk w celu zapewnienia efektywności produkcji, interoperacyjności, jakości i aktualności baz danych przestrzennych
 • Uczestniczenie w działaniach związanych z zarządzaniem wymaganiami interesariuszy produktów wytwarzanych przez Wydział oraz wspieranie zadań promocji i szkoleń poprzez m.in. przygotowywanie wkładów merytorycznych do materiałów i ich fachową merytoryczną ocenę, przygotowywanie i przeprowadzanie wystąpień publicznych w celu efektywnego wykorzystania produktów projektu przez interesariuszy
 • Uczestniczenie w przygotowaniu wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych odnośnie budowy e-usług i baz danych przestrzennych w zakresie posiadanych kompetencji
 • Uczestniczy we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami w celu realizacji prac badawczych i rozwojowych odnośnie produkcji i udostępniania baz danych przestrzennych oraz współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne i/lub kartograficzne i/lub pokrewne
 • ogólna znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość zagadnień związanych z procesem produkcji danych przestrzennych
 • znajomość zagadnień związanych z kontrolą jakości danych przestrzennych
 • dobra znajomość narzędzi GIS
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.10.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Ogłoszenie nr 54876 – starszy inspektor GI/FOTO/3”

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018