• gisplay.pl

Nowe usługi na portalu Krajowego Systemu Informacji Dronowej (KSID)

W dniu 30 czerwca 2024 na portalu drony.gov.pl uruchomiono nowe usługi dotyczące bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

Usługi uruchomiono w ramach realizowanego przez PAŻP, we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Ministerstwem Infrastruktury, projektu „Usługi cyfrowe dla BSP”, przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Wprowadzane usługi związane z planowaniem misji, automatyzują liczne obecne procesy i sprawiają, że w wielu przypadkach, użytkownicy korzystający z nowych rozwiązań, będą otrzymywali natychmiastowo automatyczne akceptacje składanych planów misji wraz z określonymi warunkami ich realizacji oraz zasadami lotu. Powinno to znacząco przyspieszyć – w większości sytuacji – proces przygotowania się do wykonania operacji lotniczej z użyciem BSP.

Dostępne nowości na portalu KSID to:

  • Usługa „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę – Kreator misji KSID” pozwalająca na planowanie lotów BSP na obszarze całego kraju, wspierająca użytkownika w określaniu misji zgodnej z obowiązującymi przepisami, w tym dostarczająca informacje o wymaganiach związanych z istniejącymi ograniczeniami w przestrzeni powietrznej. Umożliwia składanie planów misji BSP VLOS i BVLOS.

gisplay logo

Fot. pansa.pl

  • Usługa „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę – Trzy obszary DTM” umożliwiająca planowanie i wspierająca realizację różnego rodzaju lotów BSP, w tym zaawansowanych operacji, w trzech lokalizacjach, głównie w wybranych obszarach gmin: Nadarzyn i Lesznowola – „DTM Nadarzyn”; Lublin i Jastków – „DTM Lublin”; Gliwice, Pilchowice i Sośnicowice (GZM) – „DTM Gliwice”. W przestrzeni trzech zdefiniowanych obszarów, usługa ta stanowi innowacyjne środowisko technologiczne, zapewniające m.in. wykrywanie kolizyjności oraz konfliktów planów misji z innymi złożonymi misjami. Wspiera również użytkownika w realizacji misji, zapewniając w czasie rzeczywistym monitoring trajektorii lotu niektórych BSP względem aktywowanego obszaru misji, dostarcza informacje o położeniu innego ruchu wyposażonego w urządzenia nadające informacje o lokalizacji, jak również dostarcza inne informacje, takie jak choćby dane meteorologiczne, czy o stałych i tymczasowych lokalnych potencjalnych skupiskach ludności. Dla Trzech Obszarów, w których funkcjonuje, usługa dostarcza również narzędzie SUP DTM Autonomia do koordynacji planów misji oraz na poziomie taktycznym do monitorowania sytuacji operacyjnej.

gisplay logo

Fot. pansa.pl

  • Usługa e-SORA (Ocena ryzyka operacji BSP) wspiera dwie strony procesu związanego z uzyskiwaniem zezwoleń na operacje w kategorii szczególnej. Z jednej strony pomaga użytkownikom związanym z rynkiem BSP (Operatorzy, Wnioskodawcy) w przeprowadzaniu procesu oceny ryzyka operacyjnego metodologią SORA oraz w uzupełnianiu dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na operację w kategorii szczególnej. Z drugiej strony dostarcza rozwiązania wspierające pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przeprowadzaniu analizy i interpretacji ryzyka wnioskowanej operacji, poprzez dostarczanie precyzyjnych, dokładnych danych pochodzących z rzetelnych źródeł.

Plany misji BVLOS

PAŻP, przy okazji tego wdrożenia, wprowadza zmiany związane z planowaniem misji BVLOS. Możliwe stało się to w związku z udostępnieniem „Kreatora Misji KSID”, jak również w związku z nową funkcjonalnością aplikacji DroneTower, dostarczającą użytkownikom informacje o wszystkich zaakceptowanych nadchodzących misjach BVLOS.

Wybrane plany misji BVLOS, niewymagające manualnej weryfikacji, planowane za pośrednictwem „Kreatora misji KSID”, będą mogły być składane na minimum 6 godzin przed planowaną datą realizacji, zamiast obecnie obowiązującego wymogu 72h.  Natomiast plany misji BVLOS wymagające weryfikacji manualnej, będą mogły być składane w nowym narzędziu (kreator misji KSID) również ze znacznie krótszym niż obecnie wyprzedzeniem.

Plany misji wymagające weryfikacji manualnej powinny być składane z takim wyprzedzeniem, które pozwoli pracownikom PAŻP (którzy nie pracują całodobowo) na ich weryfikację. Bezpiecznym wyprzedzeniem czasowym dla planu misji wymagającego weryfikacji manualnej jest złożenie go na 24h przed planowaną datą realizacji, o ile pomiędzy złożeniem planu misji a jego realizacją wystąpi jeden dzień roboczy. Zachęcamy do zachowania takiego odstępu czasowego. Takie działanie zagwarantuje rozpatrzenie Twojego planu misji. Nie zawsze potrzebujemy na to 8 godzin pracy „urzędowej”, ale musisz mieć świadomość, że codziennie PAŻP rozpatruje średnio kilkaset planów misji, a ich liczba stale wzrasta.

Agencja zaznacza, że zmieniają się zasady i skróceniu podlegają terminy składania planów misji BVLOS za pomocą nowego narzędzia „Kreator misji KSID”. Zasady składania planów misji w systemie PansaUTM pozostają bez zmian.

Źródło: PAŻP

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser