• gisplay.pl

Pierwsze posiedzenie Zespołu Geodetów Województw ZWRP

W dniu 19 stycznia 2023 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Geodetów Województw Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej.

Pierwsze posiedzenie Zespołu Geodetów Województw ZWRP

Zespół został formalnie powołany uchwałą Zarządu Związku Województw RP nr 113/11/22 z dnia 28 listopada 2022 roku. Załącznikiem uchwały był regulamin pracy Zespołu. Powołanie Zespołu i praca Geodetów Województw w ramach działalności Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej przede wszystkim ma podnieść zdolność organizacyjną związaną z formalnymi ustaleniami pomiędzy Regionami oraz wspierać Związek w zadaniach dotyczących geodezji i kartografii.

Zespół składa się z 16 członków reprezentujących wszystkie województwa, po jednym przedstawicielu z każdego województwa.

Do zadań zespołu należy w szczególności:

  • opracowywanie projektów stanowisk Zarządu Związku i Zgromadzenia Ogólnego Związku,
  • wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach przekazanych do zaopiniowania przez Zarząd Związku i Zgromadzenie Ogólne Związku,
  • przygotowywanie w formie stanowisk uwag i opinii do projektów aktów prawnych w bieżącej legislacji Związku,
  • podejmowanie na wniosek członków Związku spraw oraz problemów z zakresu działania Zespołu i opracowywanie w tych sprawach projektów stanowisk Zarządu Związku oraz wniosków kierowanych do Zarządu Związku,
  • wymiana poglądów i doświadczeń między regionami w obszarze geodezji i kartografii.

W pierwszym posiedzeniu Zespołu uczestniczyło reprezentantów 15 Regionów; 13 z prawem do głosowania. Podjęto pierwsze uchwały formalne. Obecni członkowie Zespołu jednogłośnie zadecydowali o zachowaniu zasady stałego przewodnictwa w Zespole (bez zasady prezydencji zgodnej z przewodniczeniem w Konwencie Marszałków). Także jednogłośnie wybrano osoby odpowiedzialne za organizację i prowadzenie pracy Zespołu. Przewodniczącym został Marek Bittner – Geodeta Województwa Dolnośląskiego, a wiceprzewodniczącą Joanna Wielgus – Geodeta Województwa Małopolskiego.

Omówiono także punkty merytoryczne. Były to tematy związane z:

  • budową systemu teleinformatycznego do prowadzenia bazy BDOT10k oraz aktualizacją i zarządzaniem tą bazą,
  • ujawnianiem obiektów wrażliwych w bazie danych BDOT10k,
  • przygotowaniem do realizacji projektów unijnych w programach regionalnych na lata 2021-27.

Źródło: ZWRP

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018