Umowy na projekty geoinformatyczne podpisane

W dniu 25 września 2009 r. Główny Geodeta Kraju, Pani Jolanta Orlińska podpisała  umowy o dofinansowanie projektów: "Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych wraz z krajowym systemem zarządzania" (GBDOT) oraz "TERYT2 - Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju" (TERYT2). Wartość obu projektów to 215 mln zł.

Wartość dofinansowania wynosi 100 % wydatków kwalifikowanych, co w przypadku niniejszych projektów stanowi całkowitą kwotę przeznaczoną na ich realizację. Obok projektu Geoportal 2 - dla którego umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 29 lipca 2009 r. - powyższe projekty są realizowane w ramach 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013.


Podstawowe informacje na temat realizowanych projektów:

Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych wraz z krajowym systemem zarządzania o wartości 170 mln zł.

Celem Projektu GBDOT wraz z krajowym systemem zarządzania jest budowa spójnego pojęciowo w skali kraju systemu gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych topograficznych i obejmuje zarówno zasób danych, system informatyczny zarządzania danymi jak i odpowiedni system finansowania i organizacji. Projekt umożliwi powszechny dostęp i stosowanie informacji przestrzennej w Polsce poprzez rozbudowę krajowej infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie bazy danych obiektów topograficznych.
Istotą projektu, którego zasięg jest ogólnokrajowy, a poprzez integrację z Infrastrukturą Informacji Przestrzennej w ramach dyrektywy INSPIRE również europejski, jest harmonizacja rejestrów referencyjnych prowadzonych w dużej części przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, budowa bazy danych obiektów topograficznych wraz z krajowym systemem zarządzania gwarantującym odpowiednią jakość świadczonych usług oraz utrzymania odpowiedniej wysokiej jakości rejestru tzn. jego kompletności, spójności i aktualności. System zarządzania pozwoli również na sprawną i zgodną z odpowiednimi standardami kontrolę przyjmowanych do zasobu danych, udostępnianie danych, dostarczanie mechanizmów poprawnej aktualizacji danych, zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz wizualizację i podstawowe analizy danych przestrzennych. Do budowy baz danych wykorzystane zostaną istniejące bazy danych, przetworzone do postaci elektronicznej dokumenty i materiały, a w tym dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dane pozyskane z ortofotomap i pomiarów terenowych.

W wyniku realizacji projektu nastąpi:
1)     zakończenie modernizacji podstawowej osnowy wysokościowej dla całego kraju;
2)     uzupełnienie bazy danych obiektów topograficznych dla obszaru kraju;
3)     rozpoczęcie bieżącego prowadzenia w systemie teleinformatycznym Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych;
4)     usprawnienie dostępu poprzez wykorzystanie usług dostępowych Geoportal.gov.pl;
5)     opracowanie i uruchomienie krajowego systemu zarządzania Georeferencyjną Bazą Danych Obiektów Topograficznych;
6)     utworzenie i uruchomienie zapasowego centrum w CODGiK, mającego na celu zabezpieczenie przed zniszczeniem w wyniku zdarzeń losowych zgromadzonych danych przestrzennych w bazie danych obiektów topograficznych.

Termin realizacji projektu: 31 grudnia 2013 r.

TERYT2 - Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju o wartości 45 mln zł.

Projekt zakłada zebranie i weryfikacja danych przestrzennych i opisowych dotyczących granic z geodezyjnych rejestrów referencyjnych oraz rejestrów i ewidencji adresowych, granic specjalnych i właściwości miejscowej organów, urzędów, instytucji użyteczności publicznej oraz budowę i wdrożenie odpowiedniego rozwiązania teleinformatycznego. Rejestr zostanie zintegrowany z systemem katastralnym, ewidencją miejscowości, ulic i adresów oraz państwowym rejestrem nazw geograficznych i obecną postacią państwowego rejestru granic, umożliwiając tym samym prowadzenie i udostępnianie obywatelowi, przedsiębiorcy i administracji zharmonizowanych ze sobą baz danych przestrzennych określających granice jednostek podziałów terytorialnych kraju (m.in. zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, rejonów działania sądów i prokuratur, rejonów działania administracji specjalnej, obszarów działania służb reagowania kryzysowego, obwodów spisowych, obwodów głosowania).

Termin realizacji projektu: 31 grudnia 2011 r.

źródło: GUGiK

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser