Softline aktualizuje aplikacje: C-GEO, GeoOrganizera oraz GML Factory

 Firma Softline w dniu 18 marca udostępniła aktualizacje swoich aplikacji: C-GEO, GeoOrganizera oraz GML Factory.

Aktualizacja C-GEO 8.15.3.18 zawiera obsługę importu, walidacji składniowej i eksportu aktualizowanych obiektów baz danych w formacie GML zgodnym ze schematami rozporządzeń z 2021 r. Wymiana i walidacja plików GML jest oparta o aktualne na dzień 18 marca 2022 schematy XSD (dostępne w Portalu interoperacyjności). W celu wymiany danych w formacie GML, podobnie jak dla obiektów mapy zasadniczej rozporządzeń z 2015 r., wymagane jest posiadanie w C-GEO modułu Aktualizacja mapy zasadniczej GML, a w przypadku danych podmiotowych EGiB - modułu Import danych EGiB.

Zmiany w programie głównym C-GEO to m.in. dodanie możliwość wyświetlania jako podkładu Open Street Map - zawierającego także numerację adresową budynków. Ponadto na mapie dla wskazanego punktu o znanej wysokości (ikonka H|) można uzyskać informację o wysokości w innym wybranym układzie wysokości. Pozostałe zmiany to:

 • na mapie dodano funkcję (ikonka NR|) do szybkiej zmiany numerów istniejących punktów bezpośrednio po kliknięciu w punkt,
 • w menu Plik-Import dodano import plików zawierających dane w formacie WKT - to format stosowany między innymi do określania zakresów prac geodezyjnych,
 • dla wybranego obiektu na mapie, w menu pod prawym klawiszem myszki, w funkcji Obiekt... dodano możliwość eksportu geometrii obiektu w standardzie WKT do pliku tekstowego - dotąd była jedynie możliwość umieszczenia geometrii w WKT w schowku Windows. Obecne rozwiązanie przyspiesza zapis wielu obiektów - np. zakresów planowanych prac geodezyjnych w formacie WKT,
 • w module Niwelacja dodano raport niwelacji zgodny z wymaganiami instrukcji technicznej PKP - GK-1,
 • w tabeli współrzędnych, w funkcji wydruku/raportu dodano możliwość odcinania początków numerów punktów (np. identyfikatorów punktów granicznych),
 • w module Porównanie współrzędnych dodano opcję generowania raportów zawierających po lewej/prawej/obu stronach dane porównywanych punktów granicznych z atrybutami zgodnymi z przepisami rozporządzenia w sprawie EGiB z 2015 r. (BPP, STB, ZRD, RZG), a po drugiej stronie raportu – punkty graniczne z atrybutami zgodnymi z przepisami rozporządzenia w sprawie EGiB z 2021 r. (STB, ISD, SPD).
  W module tym wprowadzono także funkcję zaznaczania w tabeli współrzędnych punktów załadowanych do porównania po stronie lewej i prawej okna danych,
 • w raportach z tabeli współrzędnych dodano możliwość nadania innej nazwy raportu, zgodnie z zapisem w rozporządzeniu w sprawie standardów: "Wykaz pomierzonych lub obliczonych współrzędnych punktów szczegółów terenowych". Dodano także możliwość określenia dowolnej, własnej nazwy raportu, bez konieczności każdorazowej edycji treści raportu,
 • w module tras drogowych zmodyfikowano eksport niwelety do przekroju pionowego - obecnie tworzony jest on na podstawie kilometrażu trasy co umożliwia poprawne wyświetlanie przebiegu trasy w przekroju. Dodatkowo do zadania przekroju, jako warstwa II, eksportują się punkty z zakładki XY->Hekt, ponieważ mogą to być punkty terenu, które zrzutowane na niweletę otrzymują kilometraż i dzięki temu można wygenerować spójny profil z nałożoną niweletą i terenem,
 • w module Suwnice dodano w funkcji wklejania współrzędnych pytanie czy oznaczyć je jako punkty szyny lewej,
 • poprawka numeracji stron w raportach C-GEO, gdy w parametrach raportu (menu Opcje) ustali się start numeracji od innej wartości niż 1,
 • poprawka informacji o promieniu wybranego okręgu na mapie,
 • dodano identyfikatory baz danych dla powiatów, które zarejestrowały swoje bazy danych do 16.03.2022

Ostatnia aktualizacja przynosi także zmiany w modułach C-GEO, m.in. module Importu danych podmiotowych i przedmiotowych EGiB SWDE/GML.

Aktualizacja aplikacji do walidacji plików GML - GML Factory (v.3.0) umożliwia walidację składniową plików GML zgodnych ze schematami XSD rozporządzeń w sprawie EGiB, BDOT500, GESUT z 2021 r. Po załadowaniu pliku GML, w zależności od wersji pliku GML wykonywane są kontrole zgodności ze schematami aplikacyjnymi z 2015 lub 2021 r. Użytkownicy posiadający dostęp do bieżących aktualizacji tej aplikacji mogą ją pobrać w wersji 32-bit i 64-bit.

Aktualizacja aplikacji GeoOrganizer/modułu e-Operat w C-GEO:

 • dodano dodatkowe parametry dla nagłówka operatu: wielkość czcionki, kolor, położenie (góra/dół);
 • dodatkowe parametry dla numeracji stron: położenie (góra/dół),
 • w atrybutach pracy (zakładka Dane dodatkowe) dodano pola odpowiadające atrybutom z zakładki Więcej w danych projektu C-GEO,
 • w uprawnieniach użytkowników dodano możliwość zablokowania edycji etapów w danych pracy,
 • w zakładce Terminy etapów (dolna część ekranu) dodano możliwość filtrowania np. po danych kierownika, wykonawcy pracy, wprowadzającego dane - dzięki temu użytkownik może wyświetlać tylko stany etapów prac prowadzonych np. przez siebie lub konkretne osoby.

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018