• gisplay.pl

PGE przymierza się do wdrożenia systemu GIS

Grupa Kapitałowa PGE (GK PGE) rozważa uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia obejmującego wdrożenie systemu GIS. W tym celu PGE Systemy S.A. pełniąca funkcję Centrum Usług Wspólnych IT w GK PGE zdecydowała ogłosić tzw. zapytanie o informację (RFI).

Celem zapytania jest uzyskanie przez PGE Systemy S.A. wyceny wdrożenia systemu klasy GIS  wraz z dostarczeniem niezbędnych licencji, którego zadaniem będzie wsparcie technicznego procesu zarządzania majątkiem spółki PGE Dystrybucja S.A. Zamawiający oczekuje ponadto, że potencjalny wykonawca zapewni maintenance dostarczonych licencji (o ile model licencji tego będzie wymagał) i udzieli na dostarczony system rozszerzonej gwarancji/wsparcia gwarancyjnego na okres 3 lat od zakończenia wdrożenia.

Oczekiwany do wdrożenia system GIS ma stać się częścią szerszego ekosystemu wspierającego proces zarządzania majątkiem w spółce PGE Dystrybucja S.A., a dokładnie musi ściśle współpracować (integrować się) z systemem klasy EAM i ERP (SAP lub równoważnym) oraz pozostałymi systemami działającymi w środowisku PGE tj. m.in.: SCADA/OMS, DMS/ECM, Billing, PNO, E-Kancelaria, Flota, BI, tak by umożliwić kompleksowe i wielowymiarowe zarządzanie majątkiem spółki.

Warunki licencyjne oferowanego oprogramowania powinny spełniać rozszerzoną definicję klienta/użytkownika systemu, tak by uprawnienia do korzystania z systemu miała nie tylko spółka PGE Dystrybucja S.A., ale również wszystkie inne podmioty/spółki wchodzące aktualnie w skład Grupy Kapitałowej PGE lub podmioty, które wejdą w skład Grupy Kapitałowej PGE w przyszłości. W szczególności PGE Systemy powinien mieć zagwarantowane uprawnienia do udzielenia sublicencji na system wspomnianym wcześniej podmiotom/spółkom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej PGE na warunkach licencji dla PGE Systemy S.A. bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.

Szczegółowe wymagania biznesowe (funkcjonalne i niefunkcjonalne), wytyczne dot. migracji, integracji, modelu danych dla oczekiwanego systemu klasy GIS, którego będzie dotyczyć RFI oraz kluczowe postanowienia umowy (m.in. oczekiwany harmonogram realizacji projektu, model kar, podział odpowiedzialności, wymagane zabezpieczenia, warunki SLA w okresie rozszerzonej Gwarancji) zostaną przesłane do podmiotów zainteresowanych udzieleniem odpowiedzi po podpisaniu przez nie umowy.

Ogłoszenie dotyczące zapytania o informację (RFI)

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser