Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Infrastruktura informacji przestrzennej jest to zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych, które: zapewniają powszechny dostęp do odniesionych przestrzennie danych z terytorium kraju oraz usług geoinformacyjnych, przyczyniają się do efektywnego stosowania geoinformacji dla wzrostu konkurencyjności gospodarki z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju kraju, umożliwiają racjonalne gospodarowanie zasobami geoinformacyjnymi zarządzanymi przez administrację rządową i samorządową, przyczyniają się do rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego.
 
Infrastruktura informacji przestrzennej obejmuje:

Zadania zespołu SDI

Działania GUGiK w zakresie SDI

 Krajowy system informacji geograficznej

Krajowy System Informacji Geograficznej (KSIG) - rejestr państwowy, który stanowią standaryzowane bazy danych referencyjnych, zawierające informacje o obiektach znajdujących się na i pod powierzchnią Ziemi, wraz z określeniem ich położenia, zlokalizowanych na obszarze kraju, a także procedury i techniki służące systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych.

Struktura organizacyjna Krajowego System Informacji Geograficznej budowana jest na trzech poziomach:

  1. krajowym - przez Głównego Geodetę Kraju w oparciu o Bazę danych ogólno geograficznych w skali 1: 250 000
  2. wojewódzkim - przez marszałków województw - w oparciu o TBD w skali 1:10 000 i VMap 2 w skali 1:50 000
  3. powiatowym - przez starostów - w oparciu o ewidencję gruntów

Cele KSIG

Komponenty KSIG:

Baza danych ogólnogeograficznych (BDO) w skali 1:250 000 udostępnia dane referencyjne o stopniu szczegółowości dogodnym do budowy systemów regionalnych, ponadregionalnych i ogólnokrajowych, tworzy warunki do integracji systemów informacji przestrzennej budowanych w kraju, umożliwia włączenie się Polski do realizacji przedsięwzięć w ramach europejskiej i światowej infrastruktury danych przestrzennych.

Baza danych ogólnogeograficznych - struktura informacyjna:

Vector Map Level 2

Na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej, wzajemnej wymiany informacji i materiałów geograficznych oraz świadczenia usług zawartego pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, a Szefem Służby Geograficznej Wojska Polskiego zlecono wykonanie mapy o skali 1:50 000 w technologii VMap Level 2.

VMap Level 2

Mapa wektorowa poziomu 2- standardowy produkt geograficzny NATO - wytwarzana jest w ramach inicjatyw narodowych przez wojskowe służby geograficzne Jej szczegółowość odpowiada skali 1:50 000 Treść tego produktu jest określona schematem pojęciowym obejmującym 110 klas obiektów zgrupowanych w dziewięciu użytkowych warstwach tematycznych Kompletność informacyjna uwarunkowana jest dostępnością wiarygodnych materiałów źródłowych osiągalnych na etapie wprowadzania danych.

Baza Danych Topograficznych (TBD) - system gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych topograficznych (odpowiadający skali 1:10 000) funkcjonujący w oparciu o właściwe przepisy prawne Obejmuje zarówno zasób danych, system informatyczny zarządzania danymi jak i odpowiedni system finansowania i organizacji Zakres informacyjny i funkcjonalny oraz poziom technologiczny definiują wytyczne techniczne Bazy Danych Topograficznych (TBD).

Komponenty Bazy Danych Topograficznych

Baza danych fotogrametrycznych - SZDF ZADANIA SYSTEMU

Czynniki warunkujące dostęp do informacji przestrzennej:

źródło: GUGIK

Drukuj