VIII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne za nami

W dniach 17-18 września w Warszawie i Serocku odbyło się VIII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne „Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni” organizowane przez Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji i było połączone z obchodami jubileuszu 85-lecia organizacji.

Odsłonięcie tablicy poświęconej prof. M. B. PiaseckiemuKonferencję rozpoczęła sesja inauguracyjna, w czasie której miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej prof. M. B. Piaseckiemu w auli wykładowej Wydziału Geodezji i Kartografii w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej. Losy Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji oraz sylwetkę prof. Piaseckiego przybliżyła jego wieloletnia studentka i współpracowniczka, a zarazem Przewodnicząca PTFiT prof. Aleksandra Bujakiewicz.

Pierwsza sesja plenarna dotyczyła wykorzystania produktów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych do zasilania systemów informacji przestrzennej. Poruszone zostały prawne aspekty wykorzystania danych pochodzących z opracowań fotogrametrycznych w opracowaniach geodezyjnych i w pracach z zakresu ewidencji gruntów i budynków. Naukowcy z AGH i PW starali się przedstawić pomiarowy potencjał ortofotomapy i stereogramu zdjęć lotniczych. Uczestnicy mogli również wysłuchać referatu na temat zarządzania kryzysowego przy użyciu systemów informacji geograficznej, wykorzystania skaningu laserowego w geologii w pracach PIG oraz referatu sponsora głównego konferencji – Astri Polska.

Kolejne sesje plenarne dotyczyły technologii teledetekcyjnych i baz danych. Oprócz referatów na temat analiz teledetekcyjnych, zaprezentowane zostały również nowości technologiczne w teledetekcji. Jan Niedzielko, specjalista ds. teledetekcji w firmie MGGP Aero , przedstawił proces ustalania optymalnych parametrów do pozyskiwania danych hiperspektralnych z zastosowaniem skanerów HySpex. Dr inż. Krzysztof Bakuła z Politechniki Warszawskiej przybliżył słuchaczom charakterystykę danych pozyskanych przy pomocy multispektralnego skanera laserowego Optech Titan. Prelegenci poruszyli również tematy modelowania 3D na potrzeby analiz w gospodarce przestrzennej oraz modelowania rozmieszczenia ludności z wykorzystaniem BDOT10k.

Sesje plenarne drugiego dnia konferencji skupiały się na technologiach fotogrametrycznych i skaningu laserowego oraz wykorzystaniu danych z nich pochodzących. Prezentacje dotyczyły praktycznego podejścia do zagadnień fotogrametrycznych. Wśród nich, znalazły się referaty nt. wpływu starzenia się zdjęcia lotniczego na jego walory pomiarowe, ekstrakcji linii brzegowej przy użyciu wysokorozdzielczych ortoobrazów, a także chmury punktów z dopasowania obrazów jako alternatywy dla naziemnego skaningu laserowego. Nie zabrakło też prezentacji opracowań na podstawie danych z lotniczego skaningu batymetrycznego czy omówienia stabilizacji systemu pomiarowego dla wiatrakowca w aspekcie jakości danych LiDAR.

W czasie drugiego dnia Sympozjum odbyła się sesja posterowa.

W trakcie Sympozjum zostały rozstrzygnięte konkursy na najlepszy poster i najlepsze referaty. W konkursie na najlepszy poster zwyciężył zespół z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i NID z plakatem nt. „Wykorzystanie rywalizacji w procesie partycypacji społecznej i tworzeniu inteligentnych miast”. Miejsca drugie i trzecie otrzymały plakaty „Gęstość chmury punktów w projektach MLS” A. Warchoła (UR) i „Automatyczna metoda kartowania pożarzysk na zdjęciach satelitarnych Landsat – przykład basenu morza Śródziemnego” przygotowany przez S. Aleksandrowicz i E. Woźniak z CBK PAN.

Nagrody w konkursie na najlepszy referat otrzymali: za pierwsze miejsce – Małgorzata Jarząbek-Rychard, Andrzej Borkowski „Modelowanie 3D zabudowy na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego: automatyzacja i weryfikacja algorytmów”, za drugie miejsce ex aequo Jakub Kolecki (AGH) z referatem „Rozwiązania analityczne związane z obsługą procesu orientacji zdjęć oraz wykonywaniem opracowań wektorowych w programie Bundlab” i zespół w składzie: Wężyk P., Rysiak P., Zięba K., Warchoł A., Szostak M. (UR) z referatem „Integracja chmur punktów ALS oraz TLS oraz modelowanie 3D Jaskini Łokietka w Ojcowskim Parku Narodowym”.

Kolejne Sympozjum, w 2016 roku odbędzie się we Wrocławiu.

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018