Gdzie w Polsce mamy najwięcej gniazdowników, czyli młodych osób mieszkających z rodzicami?

W 2022 r. w Polsce co trzecia osoba w wieku 25–34 lata była gniazdownikiem, tj. mieszkała z rodzicami i nie założyła własnej rodziny - wynika najnowszych danych opublikowanych przez GUS.

Udział gniazdowników w ogólnej liczbie ludności w wieku 25-34 lata w 2022 r. (fot. GUS)

Udział gniazdowników w ogólnej liczbie ludności w wieku 25-34 lata w 2022 r. (fot. GUS)

Zaprezentowane przez GUS dane są wynikiem pracy eksperymentalnej pn. „Pokolenie gniazdowników w Polsce” mającej na celu uzyskanie jak najbardziej pełnego obrazu zjawiska społecznego związanego z gniazdownictwem. Praca realizowana jest w cyklu 5-letnim (pierwsza edycja była opracowana w 2019 r.). Dane przygotowane zostały dla całej Polski oraz w przekrojach terytorialnych do poziomu gmin.

Gniazdownik to osoba w wieku 25–34 lata mieszkająca z rodzicami, nieposiadająca współmałżonka i niebędąca sama rodzicem. Populacja gniazdowników nie obejmuje osób rozwiedzionych oraz wdów/wdowców.

W 2022 r. 1,7 mln osób w wieku 25–34 lata mieszkało z rodzicami i nie założyło własnej rodziny. Badane zjawisko cechuje się dużym zróżnicowaniem przestrzennym. Największy odsetek gniazdowników wystąpił w województwach świętokrzyskim (41%), podkarpackim i lubelskim (po 39%). Najmniejszy – nieprzekraczający 30% – odnotowano w województwach: mazowieckim, pomorskim i dolnośląskim.

Większa koncentracja gniazdowników występowała w gminach we wschodniej Polsce. Gmin, w których odsetek osób dorosłych mieszkających z rodzicami wynosił co najmniej 50% było w Polsce 19, z czego 10 to gminy województwa podlaskiego. Z kolei największe miasta i ich obszary funkcjonalne charakteryzowały się najniższym poziomem zjawiska. Wśród miast wojewódzkich najniższy odsetek gniazdowników odnotowano we Wrocławiu (18%) i w Warszawie (19%), a najwyższy w Kielcach (36%) i Olsztynie (32%)

 Udział niepracujących w ogólnej liczbie gniazdowników w 2022 r. (fot. GUS)

 Udział niepracujących w ogólnej liczbie gniazdowników w 2022 r. (fot. GUS)

W 2022 r. większość gniazdowników (63%) pracowało zawodowo, 6% było bezrobotnych a 31% biernych zawodowo. Zarówno pracujących, jak i bezrobotnych więcej było wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Spośród mieszkających z rodzicami mężczyzn pracę miało 65%, poszukiwało jej 7%, natomiast wśród kobiet było to odpowiednio: 60% i 6%.

Poziom aktywności ekonomicznej gniazdowników jest zróżnicowany przestrzennie. Najwięcej pracujących było wśród gniazdowników mieszkających w województwach centralnych: wiel- kopolskim, łódzkim i mazowieckim – powyżej 67%. Wyższe odsetki osób bezrobotnych w ana- lizowanej populacji odnotowano na wschodzie kraju, w województwach podkarpackim, lubel- skim i świętokrzyskim – powyżej 8%, natomiast biernych zawodowo na północy – w woje- wództwach warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim – powyżej 37%.

Udział pracujących wśród gniazdowników mieszkających na obszarach wiejskich (67%) był wyższy niż wśród mieszkańców miast (60%). Odsetki bezrobotnych kształtowały się na po- równywalnym poziomie (odpowiednio 6,3% na wsi i 6,5% w miastach).

Źródło: GUS

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser